Bacak ağrılarının damar hastalıkları ile ilişkisi

Mev­sim deği­şik­lik­le­ri ile bera­ber vücu­du­muz­da da bir takım deği­şik­lik­ler olur. Immun sis­te­mi­miz hava deği­şik­li­ği­ne bağ­lı yeni kar­şı­laş­tı­ğı virüs ve bak­te­ri­ler­le savaş­ma­ya baş­lar, uyku düze­ni­miz değiş­me­ye baş­lar ve bazı has­ta­lık­lar daha sık görü­lür. Ancak insa­noğ­lu­nun öyle sıkın­tı­la­rı var­dır ki bun­lar büyük oran­da mev­sim­ler değiş­se de değiş­me­se de var­dır. Bun­lar­dan biri bacak ağrı­la­rı­dır. Bacak ağrı­la­rı­nın bir kıs­mı tama­men masum olsa da bazı­la­rı baca­ğı teh­dit eden bir tab­lo­yu işa­ret edi­yor olabilir.

Bacak ağrı­la­rı­nın en sık neden­le­ri ara­sın­da venöz has­ta­lık yani varis­ler yer alır. Venöz has­ta­lı­ğın alt­ta yatan nede­ni bacak­ta­ki top­lar damar­la­rın yeter­siz­li­ği­dir. Nor­mal şart­lar­da top­lar­da­mar­la­rın için­de­ki kan akı­şı her zaman bacak­tan kal­be doğ­ru olma­lı­dır. Bunu sağ­la­yan top­lar­da­mar­la­rın için­de­ki kapak­çık­lar­dır. Bu kapak­çık­lar kn kal­be doğ­ru akar­ken açı­lır daha son­ra kanın bacak­la­ra geri kaç­ma­ma­sı için kapa­nır. Bu kapak­çık­lar­da yeter­siz­lik söz konu­su ise yani kapak­çık­lar­dan bir kaçak söz konu­su ise, kişi aya­ğa kalk­tı­ğın­da kan bacak­lar­da­ki top­lar­da­mar­lar­da biri­kir ve bacak­lar­da ağrı oluş­tu­rur. Bu has­ta­lı­ğa sahip olan kişi­ler sabah genel­lik­le rahat uya­nır­lar, ancak akşa­ma doğ­ru bacak­lar­da ağrı­la­rı baş­lar, ayak­la­rı­nı kalp sevi­ye­si­nin üze­ri­ne kal­dır­dık­la­rın­da rahatlarlar.

Top­lar­da­mar has­ta­lık­la­rın­dan en önem­li­le­rin­den biri derin ven trom­boz­la­rı­dır. Ven­ler­de olu­şan pıh­tı nede­ni ile bacak­ta­ki venöz kan boşa­la­maz ve bacak git­tik­çe şişer, kıza­rır ve sık­lık­la ağrı­ya neden olur. Embo­li olma­sı halin­de haya­tı teh­dit eden bir durum söz konu­su ola­bi­lir. Bu neden­le uzun bir seya­hat, bir ame­li­yat veya bir has­ta­lık nede­ni ile uzun süre­li bir zorun­lu yatak isti­ra­ha­ti son­ra­sı özel­lik­le tek bacak­ta ani geli­şen şiş­lik, ağrı ve kıza­rık­lık söz konu­su ise derin ven trom­bo­zu­nu ayı­rı­cı tanı için­de değer­len­dir­mek gereklidir.

Peri­fe­rik arter tıka­nık­lık­la­rı da bacak­lar­da ağrı­la­ra neden ola­bi­lir. Bu durum­lar­da ağrı sık­lık­la bel­li bir mesa­fe yürü­dük­ten son­ra orta­ya çıkar. Kişi bir iki daki­ka din­len­dik­ten son­ra yürü­me­si­ni dur­du­ran ağrı geçer ve yeni­den yürü­me­ye baş­lar. Beli bir mesa­fe yürü­dük­ten son­ra yürü­me­si­ni engel­le­yen ade­ta bacak­la­rı kilit­le­yen ağrı yeni­den olu­şur ve kişi yeni­den dur­mak zorun­da kalır. Bu böy­le devam eder ve yürü­me mesa­fe­si tıka­nık­lı­ğın şid­de­ti ve düze­yi ile sık­lık­la para­lel­dir. Ayak veya bacak soğuk­sa, morar­ma var­sa ve ağrı isti­ra­hat sıra­sın­da orta­ya çıkı­yor­sa, bacak teh­dit altın­da demektir.

İlgili Haberler

Leave a Comment