AZARGA Süspansiyon, Göz Damlası

ALCON Labo­ra­tu­var­la­rı, glo­kom teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan ürü­nü Azar­ga­’­yı  piya­sa­ya ver­di. Etken mad­de­si Brin­zo­la­mid (10mg) ve Timo­lol (5 mg) olan Azar­ga, mono­te­ra­pi­nin göz içi basın­cı­nı (GİB) düşür­me­de yeter­siz kal­dı­ğı açık açı­lı glo­ko­mu veya göz hiper­tan­si­yo­nu olan yetiş­kin has­ta­lar­da gözi­çi basın­cı­nın azal­tıl­ma­sın­da kullanılıyor.

Azar­ga iki etkin mad­de içe­rir: brin­zo­la­mid ve timo­lol male­at. Bu mad­de­le­rin bir­le­şik etki­si, her bir bile­şi­ğin tek başı­na uygu­lan­ma­sı­na oran­la ek GİB düşü­şüy­le sonuç­la­nır. Brin­zo­la­mid, insan gözün­de bas­kın izo­en­zim olan insan kar­bo­nik anhid­raz II’nin (CA-II) güç­lü bir inhi­bi­tö­rü­dür. Göz­de sili­yer cisim­de kar­bo­nik anhid­ra­zın inhi­bis­yo­nu, muhtemelen
sod­yum ve sıvı taşın­ma­sın­da bikar­bo­nat iyon­la­rı­nın yapı­mı­nın yavaş­la­ma­sı­nı takip eden düşüş ile aköz hümör sek­res­yo­nu­nu azaltır.

Timolol’un insan­lar­da­ki tonog­ra­fi ve flu­oro­fo­to­met­ri çalış­ma­la­rı, timo­lo­lün bas­kın etki­si­nin azal­mış aköz hümör olu­şu­muy­la ve akış kolay­lı­ğın­da­ki hafif artış­la iliş­ki­li oldu­ğu­nu ile­ri sürmektedir.
Geniş Bil­gi İçin:
Alcon Labo­ra­tu­var­la­rı Tic. A.Ş., Tel: (0216) 425 68 70

İlgili Haberler

Leave a Comment