Ayla Kurtuluş Sandoz Latin Amerika, MEA ve Türkiye Bölgesi Müdürü

SAN­DOZ Tür­ki­ye’ de Latin Ame­ri­ka, MEA (Orta Doğu ve Afri­ka) ve Tür­ki­ye Böl­ge­si Ope­ras­yon­lar Müdü­rü göre­vi­ne Ayla Kur­tu­luş atan­dı. 1 Şubat iti­ba­riy­le göre­vi­ne ata­nan Kur­tu­luş, böl­ge­nin hedef­le­ri­ne ulaş­ma­sı­nı sağ­la­mak için, mali­yet tasar­ru­fu stra­te­ji­le­ri, tek­no­lo­ji trans­fer­le­ri, lans­man­lar, yeni yatı­rım­lar, süreç­le­ri­nin opti­mi­ze edil­me­si ve uygu­lan­ma­sın­dan sorum­lu ola­cak. Kurtuluş’un yeni görev yeri İstanbul.

İlgili Haberler

Leave a Comment