Avrupa’dan Türk aile hekimine 5 yıldız geldi

_Dr._Ali_Cerraho__lu_2GÜN­CEL / ARA­LIK 2015

Tıp ala­nın­da dün­ya çapın­da bir­çok başa­rı­ya imza atan Türk dok­tor­la­rın­dan ulus­la­ra­ra­sı bir başa­rı daha. Aile Hekim­li­ği Uzma­nı Dr. Ali Cer­ra­hoğ­lu, Avrupa’nın en iyi dok­to­ru ödü­lü ola­rak da kabul edi­len ve Avru­pa Aile Hekim­le­ri Bir­li­ği WON­CA tara­fın­dan verilen”5 Yıl­dız­lı Dok­tor” ödü­lü­ne layık görül­dü. Dr. Cerrahoğlu,ödülünü, İstanbul’da düzen­le­nen ve 80 ülke­den 3 bin 500 dok­to­run katı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen Avru­pa Aile Hekim­li­ği Kongresi’ndeki tören­de aldı.

Mes­lek yaşan­tı­sın­da top­lum sağ­lı­ğı ile ilgi­li önem­li pro­je­ler geliş­ti­ren Dr. Ali Cer­ra­hoğ­lu, ödü­le layık görül­me­si­ni sağ­la­yan bir­çok çalış­ma­ya imza attı. Dr. Ali Cer­ra­hoğ­lu; genel tıp, aile hekim­li­ği, okul hekim­li­ği, aile plan­la­ma­sı, iş sağ­lı­ğı, spor hekim­li­ği ve sağ­lık­lı yaşam tar­zı halk eği­tim­le­ri, genel tıp, okul çağın­da­ki çocuk­la­rın sağ­lı­ğı­nın korun­ma­sı ve geliş­ti­ril­me­si alan­la­rın­da yoğunlaştı.

İlgili Haberler

Leave a Comment