Avrupa ve Türkiye’nin En Büyük Şehir Hastanesi Sancaktepe’de

Sancaktepe’ye kuru­la­cak olan Avru­pa ve Türkiye’nin en büyük şehir has­ta­ne­si pro­je­si­nin inşa­at ala­nın­da ince­le­me­ler­de bulun­mak ama­cıy­la Sağ­lık Baka­nıDr. Meh­met Müez­zi­noğ­lu ve Mil­li Savun­ma Baka­nı İsm­et Yıl­maz, San­cak­te­pe Bele­di­ye Baş­ka­nı İsm­ail Erdem’i ziya­ret etti.

Bakan Müez­zi­noğ­lu: Dün­ya çapın­da bir proje”

Sağ­lık Baka­nı Dr. Meh­met Müez­zi­noğ­lu yap­tı­ğı konuş­ma­da şöy­le dedi: Mil­li Savun­ma Baka­nı İsm­et Yılmaz’a, Genel Kur­may Baş­kan­lı­ğı­mı­za teşek­kür edi­yo­rum. İst­anb­ul gibi bir yer­de 3.5 mil­yon met­re­ka­re­ye yakın bir ala­nı sağ­lık bakan­lı­ğı­nın hiz­me­ti­ne sun­ma­la­rı çok önem­li­dir. Bu anlam­da yak­la­şık 15 gün önce bir pro­to­kol imza­la­dık. Mil­le­ti­miz adı­na bel­ki de dün­ya çapın­da bir pro­je üze­rin­de çalı­şa­ca­ğı­mız bir alan orta­ya çıka­cak” Bun­dan son­ra­ki süreç­te ulus­lar ara­sı alan­da des­tek de ala­rak bir Sağ­lık­lı Tür­ki­ye pro­je­si­nin üze­rin­de çalı­şa­cak­la­rı­nı belir­ten Müez­zi­noğ­lu, hem İst­anb­ul için hem Tür­ki­ye için mar­ka ola­cak bir pro­je­ye baş­la­dık­la­rı­nı ifa­de ede­rek “ Önü­müz­de­ki süreç­te de ülke­mi­ze güzel bir sağ­lık tesi­si kazan­dır­ma çalış­ma­la­rı­na baş­la­dık” dedi.

Yarı­nı­mız, bugün­den daha iyi olacaktır”

Mil­li Savun­ma Baka­nı İsm­et Yıl­maz ise konuş­ma­sı­na tüm sağ­lık per­so­ne­li­nin tıp bay­ra­mı­nı kut­la­ya­rak baş­la­dı. Yıl­maz, Türkiye’nin geç­miş dönem­de sağ­lık prob­lem­le­ri yaşa­dı­ğı­nı ancak artık bu prob­lem­le­rin çoğu­nun çözül­dü­ğü­nü ifa­de etti. Yıl­maz şöy­le devam etti: Türkiye’nin en büyük sorun­la­rın­dan biri sağ­lık prob­lem­le­ri idi. Ancak çoğu sağ­lık prob­le­mi Türkiye’de çözül­müş durum­da. Ancak iyi­de sınır yok­tur daha iyi­ye götür­mek isti­yo­ruz. Ana­do­lu yaka­sı­nın şehir has­ta­ne­si Sayın Baka­nı­mı­zın izah etti­ği gibi, en mükem­mel, en güzel, ade­ta yarım ası­ra hiz­met edecek bir has­ta­ne plan­la­ma­sı yapı­la­cak. İnş­all­ah Anadolu’ya İstanbul’a yakı­şan bir şehir has­ta­ne­si için uygun yeri sağ­la­dık­la­rı için huzur­la­rı­nız­da Genel Kur­may Baş­ka­nı­mı­za, Kara Kuv­vet­ler Komu­ta­nı­mı­za teşek­kür edi­yo­rum. Pro­to­ko­lü de imza­lan­dı.” Yıl­maz, ziya­ret­ten duy­du­ğu mut­lu­lu­ğu dile geti­rir­ken şöy­le dedi: Bugün çok başa­rı­lı bele­di­ye baş­ka­nı­mız İsm­ail Erdem’i ziya­ret etmek için gel­dik. Birin­ci gaye­miz bu. İkinc­isi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda en güzel etkin­li­ğin Ana­do­lu yaka­sı­na kazan­dı­rı­la­cak bir şehir has­ta­ne­si ola­ca­ğı­nı düşün­dük. Türkiye’nin bugü­nü dün­den çok daha iyi­dir. Yarı­nı da daha iyi olacaktır.”

 

Avru­pa ve Türkiye’nin en büyük has­ta­ne­si Sancaktepe’de

Bele­di­ye Baş­ka­nı İsm­ail Erdem, konuy­la ilgi­li ola­rak, Avru­pa ve Türkiye’nin en büyük şehir has­ta­ne­si­nin Ana­do­lu yaka­sı­na, Sancaktepe’ye inşa edi­le­ce­ği için duy­du­ğu heye­ca­nı ve mut­lu­lu­ğu dile getir­di. Baş­kan Erdem, Böy­le önem­li bir gün­de bu habe­ri pay­laş­mak­tan dola­yı mut­lu­yuz. Avrupa’nın ve elbet­te Türkiye’mizin en büyük, kap­sam­lı ve modern has­ta­ne­si ilçe­mi­ze yapı­la­cak. Dile­riz, artık hiç­bir vatan­da­şı­mız teda­vi için yurt­dı­şı­na git­me­ye gerek duy­ma­ya­cak. İlç­em­ize kuru­la­cak has­ta­ne­miz saye­sin­de 15 bin’e yakın insa­nı­mız da istih­dam edi­lecek. Pro­je­nin tamam­lan­ma süre­si 3 yıl ola­rak öngö­rü­yo­ruz. Şim­di­den tüm vatan­daş­la­rı­mı­za hayır­lı olsun” şek­lin­de konuştu.

DSC_3966

İlgili Haberler

Leave a Comment