Avrupa Kardiyoloji Derneği: Tıp kitaplarını yeniden yazabilecek çalışma

Ast­ra­Ze­ne­ca­’­nın For­zi­ga ila­cı­nın böb­rek has­ta­lı­ğı risk­le­ri­ni %39 azalt­tı­ğı­nı gösterdi

Yazar: Kyle Blan­kens­hip (30 Ağus­tos 2020 11:00)

For­zi­ga, tip 2 diya­be­ti olan veya olma­yan kalp yet­mez­li­ği has­ta­la­rı için Mayıs ayın­da çok önem­li bir FDA ona­yı aldı. (Ast­ra­Ze­ne­ca)

For­zi­ga­’­nın diya­be­ti olan veya olma­yan kalp has­ta­la­rı için Mayı­s­’­ta FDA ona­yı­nı alma­sıy­la bir­lik­te Ast­ra­Ze­ne­ca, SGLT2 diya­bet ilaç­la­rı­nın gele­ce­ği­ni yeni­den yazı­yor. Şir­ket şim­di­ler­de böb­rek has­ta­lı­ğın­da kural­la­rı yeni­den belir­le­me peşin­de. Erken son­lan­dı­rı­lan kri­tik bir çalış­ma­dan çıkan veri­ler de bunu des­tek­ler nitelikte.

Pazar günü Avru­pa Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği­’­nin (ESC) her yıl düzen­le­nen sanal top­lan­tı­sın­dan çıkan son haber­le­re göre For­zi­ga, tip 2 diya­be­ti olan veya olma­yan kro­nik böb­rek has­ta­la­rın­da böb­rek fonk­si­yo­nu­nun kötü­leş­me­si, son dönem böb­rek has­ta­lı­ğı baş­lan­gı­cı ve böb­rek has­ta­lı­ğı veya kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lık kay­nak­lı ölüm ris­ki­ni pla­se­bo­ya kıyas­la %39 ora­nın­da azaltıyor.

Ast­ra­Ze­ne­ca­’­nın dev­rim nite­li­ğin­de” ola­rak değer­len­dir­di­ği bul­gu­la­ra göre For­zi­ga­’­nın Dapa-CKD çalış­ma­sın­da, önem­li bir ikin­cil son­la­nım nok­ta­sı ola­rak ila­cın tüm neden­le­re bağ­lı ölüm ris­ki­ni de pla­se­bo­ya kıyas­la %31 ora­nın­da azalt­tı­ğı görül­dü. Bu sonuç­lar, diya­bet teş­hi­si alıp alma­dı­ğı­na bakıl­mak­sı­zın tüm has­ta­lar­da tutar­lık gösterdi.

Esa­sen kan şeke­ri­ni den­ge­le­mek için onay­la­nan bir SGLT2 inhi­bi­tö­rü olan For­zi­ga, bir ilke imza ata­rak diya­be­ti olan veya olma­yan kalp yet­mez­li­ği has­ta­la­rın­da­ki cid­di kar­di­yo­vas­kü­ler olay ris­ki­ni azalt­ma­ya yöne­lik ola­rak Mayı­s­’­ta FDA ona­yı aldı.

Ast­ra­Ze­ne­ca, böb­rek has­ta­lı­ğı­na dair bul­gu­la­rı­nı kalp yet­mez­li­ği veri­le­riy­le hemen hemen aynı şekil­de lan­se ede­rek sonuç­la­rın bir dönüm nok­ta­sı” oldu­ğu­nu ve kural­la­rı yeni­den belir­le­ye­ce­ği­ni” söy­le­di. John­son & John­so­n­’ın Invo­ka­na adlı ila­cı­nın diya­be­tik böb­rek has­ta­lı­ğı için FDA ona­yı bulun­sa da, For­zi­ga­’­nın ala­ca­ğı bir onay onu diya­be­ti olma­yan böb­rek has­ta­la­rı için piya­sa­da­ki ilk SGLT2 konu­mu­na getirebilir.

Ast­ra­Ze­ne­ca­’­nın ABD tıp depart­ma­nı biyo­far­ma­sö­tik­ler baş­kan yar­dım­cı­sı Rac­he­le Ber­ria, Keş­ke benim tıp kitap­la­rım­da da böy­le veri­ler olsay­dı. Bu veri­ler ger­çek­ten o kitap­la­rı yeni­den yaza­cak potan­si­ye­le sahip” şek­lin­de konuştu.

Ast­ra­Ze­ne­ca­’­nın For­zi­ga adlı ila­cı, böb­rek has­ta­lı­ğı çalış­ma­sı­nın erken son­lan­dı­rıl­ma­sı yeni ve önem­li veri­ler­le destekledi

Ast­ra­Ze­ne­ca, elin­de­ki veri­le­re göre For­zi­ga­’­nın fay­da­la­rı­nı bek­le­nen­den daha erken gös­ter­di­ği­ni” belir­te­rek Mart ayı­nın baş­la­rın­da çalış­ma­yı dur­dur­duk­tan son­ra geç­ti­ği­miz ayın sonun­da önem­li bul­gu­la­rı­nı sundu.

Ast­ra­Ze­ne­ca­’­nın kar­di­yo­vas­kü­ler ve meta­bo­lik has­ta­lık­lar­dan sorum­lu baş­kan yar­dım­cı­sı Kiers­ten Combs, For­zi­ga­’­nın sun­du­ğu yeni veri­le­rin diya­bet, kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lık ve böb­rek has­ta­lı­ğı­na yöne­lik örtü­şen” teda­vi ola­nak­la­rı­nın artı­rıl­ma­sı­na yar­dım­cı oldu­ğu­nu söyledi.

Bunun kro­nik böb­rek has­ta­lı­ğı teda­vi­si­ni tama­men dönüş­tü­re­bi­le­ce­ği­ni” de ekledi.

For­zi­ga, Ağus­tos 2019’da FDA tara­fın­dan hız­lı ince­le­me­ye alın­mış­tı. Ast­ra­Ze­ne­ca, ulus­la­ra­ra­sı düzen­le­yi­ci kurum­lar­la bir­lik­te ince­le­me yapıl­ma­sı için baş­vu­ru­da bulun­ma­yı planlıyor.

 

Kay­nak:

https://www.fiercepharma.com/pharma/esc-astrazeneca-s-farxiga-cuts-kidney-disease-risks-by-39-possible-rewrite-treatment

İlgili Haberler