Avrupa Down Sendromu Kongresi İstanbul’da

down-sendromu-kongresiHAZİ­R­AN 2016

10’uncu Avru­pa Down Send­ro­mu Kong­re­si, 57 Ağus­tos tarih­le­ri ara­sın­da İst­anb­ul, Hil­ton Bomon­ti Otel’de yapı­la­cak. Down send­ro­mu hak­kın­da­ki son geliş­me­le­rin tar­tı­şı­la­ca­ğı prog­ra­mın ilk günün­de tıp men­sup­la­rı için eşza­man­lı ayrı bir medi­kal sem­poz­yum da ola­cak. Kong­re uzman­la­rın yanı sıra, aile­ler ve down send­rom­lu birey­le­re yöne­lik ola­rak orga­ni­ze edi­li­yor. Her bir seans için hedef pro­fil ve/veya yaş gru­bu prog­ram­da belir­ti­lecek. Alan­la­rı­nın lide­ri olan ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı uzman­lar tara­fın­dan yapı­la­cak sunum­lar, panel­ler ve çalış­tay­lar para­lel eği­tim­ler şek­lin­de verilecek.

3 gün boyun­ca down send­rom­lu genç­ler ve yetiş­kin­ler için özel hazır­lan­mış, bazen eğlen­ce­li bazen eği­ti­ci çalış­tay­lar ve şehir gezi­le­ri içe­ren sos­yal prog­ram ola­cak. Gala yeme­ği, şehir tur­la­rı, bilim­sel prog­ram dışı akti­vi­te­ler de yapı­la­cak. Kong­re­nin dili İng­il­izce ve Türk­çe ola­rak belir­le­nir­ken, bütün seans­lar için çevi­ri olacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment