Avrupa, Çin ilaçları ile iyileşiyor

TEM­MUZ 2016

Tıp ala­nın­da­ki geliş­me­ler­le dik­kat­le­ri çeken Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait 66 ilaç Avru­pa Farmakopesi’ne alın­dı. Avru­pa Far­ma­ko­pe­si Çin İlaçl­arı Komi­te­si Baş­ka­nı Ger­hardt Franz, gelecek dönem­de Çin tıb­bın­da en çok kul­la­nı­lan en az 300 çeşit Çin ila­cı mal­ze­me­si­nin Avru­pa Farmakopesi’ne dahil edil­me­si­nin hedef­len­di­ği­ni belirt­ti. Günü­müz­de Avru­pa Farmakopesi’ne dahil edi­len Çin ilaç­la­rı ara­sın­da Gin­seng ve San­qi adın­da­ki ilaç­lar baş­ta olmak üze­re 66 çeşit ilaç bulu­nu­yor. Bu ilaç­lar Avru­pa Farmakopesi’nde bulu­nan 184 çeşit bit­ki ila­cı­nın üçte biri­ni oluşturuyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment