Dijital Hastalık Takip ve Yönetimi Uygulaması onKOlay Artık Kanser Hastalarıyla Buluşmaya Hazır

Uçtan uca diji­tal has­ta­lık yöne­ti­mi ve tele sağ­lık uygu­la­ma­sı onKO­lay, Albert Health ve Türk Kan­ser Der­ne­ği işbir­li­ği ve Roc­he spon­sor­lu­ğuy­la geliş­ti­ril­di. Ala­nın­da öncü ve yeni­lik­çi bir uygu­la­ma olan onKO­lay ile kan­ser has­ta­la­rı­nın teda­vi taki­bi­nin kolay­laş­tı­rıl­ma­sı amaç­la­nır­ken, veri­le­rin has­ta ona­yı ile hekim­ler­le pay­la­şı­la­rak has­ta­lı­ğın daha iyi yöne­til­me­si de hedef­le­ni­yor. onKO­lay uygu­la­ma­sı Ara­lık ayı iti­ba­rıy­la has­ta ve has­ta yakın­la­rı tara­fın­dan kul­la­nı­la­bi­li­yor. Sağ­lık hiz­met­le­ri eko­sis­te­mi­nin gele­ce­ği­ne yön ver­mek üze­re 125 yıl­dır has­ta odak­lı bir yak­la­şım­la çalış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Roc­he, kan­ser has­ta­la­rı­nın yaşam­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­ye yöne­lik güç­lü iş bir­lik­le­ri­ne imza atma­ya devam edi­yor. Roc­he Tür­ki­ye, Türk…

Daha Fazla

Sektörün motivasyon gücü Golden Pulse Awards” sahiplerini bekliyor

Sağ­lık ala­nın­da faali­yet gös­te­ren şir­ket­le­rin, ajans­la­rın ve kişi­le­rin baş­vu­ru ile katıl­dı­ğı ​“Gol­den Pul­se Awards” ödül töre­ni­nin ikin­ci­si 5 Ocak 2023 tari­hin­de düzen­le­necek. Sek­tör pro­fes­yo­nel­le­ri­nin başa­rı­la­rı­nı tes­cil­le­yen ve sağ­lık ala­nın­da­ki tüm pay­daş­la­rı bir ara­ya geti­ren ödül töre­ni, beş ana kate­go­ri­de ger­çek­le­şecek. Far­ma & OTC, Health & Well­ness, Sağ­lık İlet­iş­imi, Mar­ka Ekip­le­ri ile bir­lik­te özel ödül­ler Shan­g­­­ri-La Bosp­ho­rus Otel’de orga­ni­ze edi­len gör­kem­li bir gece­de sahip­le­ri­ni bula­cak. Bu sene özel ödül­ler ola­rak ​“Yılın En Başa­rı­lı Pro­je­si” ve ​“Ömür Boyu Başa­rı Ödü­lü” de tak­dim edi­lecek. MD Maga­zin tara­fın­dan ilki geçen sene ger­çek­leş­ti­ri­len ​“Gol­den Pul­se Awards”…

Daha Fazla

Yumurtalık ve prostat kanserlerini kapsayan Genetik Tanı Uzlaşı Raporu” yayımlandı

Gen yapı­sı­nın, has­ta­lık­la­rın sey­ri konu­sun­da önem­li bil­gi­ler ver­di­ğin­den yola çıkan ve her biri ala­nın­da uzman olan beş der­nek, ilk defa bir ara­ya gele­rek Ast­ra­Ze­ne­ca Türkiye’nin koşul­suz des­te­ği ile Türkiye’de ilk kez yumur­ta­lık ve pros­tat kan­se­ri­ni kap­sa­yan ​“Gene­tik Tanı Uzla­şı Raporu”nu hazır­la­dı. Rapor­da her dört yumur­ta­lık kan­se­rin­den biri­nin nede­ni­nin kalıt­sal oldu­ğu belir­ti­lir­ken pros­tat kan­se­ri­nin de kalıt­sal meme ve yumur­ta­lık kan­se­ri ile iliş­ki­li oldu­ğu­na dik­kat çekil­di. Dün­ya­da her yıl 1,4 mil­yon erke­ğe pros­tat kan­se­ri tanı­sı koyu­lur­ken ülke­miz­de sade­ce 2020 yılın­da 19 bin­den faz­la erke­ğe pros­tat kan­se­ri tanı­sı koyul­du. Bunun­la bir­lik­te küre­sel çapta…

Daha Fazla

Çağla Kalyoncu Altın, MSD Türkiye, Ukrayna ve CIS bölgelerinden sorumlu Hukuk ve Uyum Direktörü oldu

MSD­’­de GCC Böl­ge­si Hukuk ve Uyum Direk­tö­rü ola­rak görev yapan Çağ­la Kal­yon­cu Altın, MSD­’­nin Tür­ki­ye, Ukray­na ve CIS böl­ge­le­rin­den sorum­lu Hukuk ve Uyum Direk­tö­rü ola­rak atan­dı. 130 yılı aşkın süre­dir hayat­la­rı kur­tar­ma ve iyi­leş­tir­me mis­yo­nu ile dün­ya­nın en zor­lu has­ta­lık­la­rı için ilaç­lar ve aşı­lar sunan, yaşam için keş­fe­den MSD, sek­tör­de­ki orga­ni­zas­yo­nel gücü­nü artır­mak üze­re yeni bir ata­ma ger­çek­leş­tir­di. Başa­rı­lı çalış­ma­la­rı, güç­lü dene­yi­mi ve sağ­lık alan­da­ki huku­ki uzman­lı­ğıy­la MSD­’­nin geli­şi­mi­ne değer katan Çağ­la Kal­yon­cu Altın, 1 Ağus­tos 2022 iti­ba­riy­le Tür­ki­ye, Ukray­na ve CIS böl­ge­le­rin­den sorum­lu Hukuk ve Uyum Direk­tö­rü ola­rak görevine…

Daha Fazla

Bilim Gençlerle Kazanacak Projesi ilk yüz yüze bilim etkinliğini gerçekleştirdi

Bilim Kah­ra­man­la­rı Der­ne­ği ile bilim kaza­na­cak anla­yı­şıy­la çalı­şan biyo­far­ma şir­ke­ti Pfi­zer Tür­ki­ye­’­nin ortak pro­je­si Bilim Genç­ler­le Kaza­na­cak çev­ri­mi­çi atöl­ye­ler­den son­ra ağus­tos ayın­da ilk kez yüz yüze bilim etkin­li­ği ger­çek­leş­tir­di. Şim­di­ye dek 1418 yaş ara­lı­ğın­da­ki lise öğren­ci­le­ri­nin bilim insan­la­rıy­la çev­ri­mi­çi atöl­ye­ler­de bir ara­ya gel­di­ği etkin­lik­ler bu defa ilk kez yüz yüze, 7 Ağus­to­s­’­ta Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Tek­no­lo­ji Üssü­’n­de, Bilim İns­anı Dilek Tura­n­’ın lider­li­ğin­de ​“İyi Üre­tim Uygu­la­ma­la­rı Mer­ke­zin­de Temiz Oda­la­rı ve Sis­tem­le­ri Tanı­ya­lım” baş­lı­ğı altın­da ger­çek­leş­ti. Ayrı­ca Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Hüc­re ve Gen Tera­pi Mükem­me­li­yet Mer­ke­zi Labo­ra­tu­va­rı da kapı­la­rı­nı ilk kez Bilim Genç­ler­le Kaza­na­cak Projesi…

Daha Fazla

Abdi İbrahim, Yeşil Ofis diploması aldı

Abdi İbr­ah­im, Genel Müdür­lük bina­sın­da baş­lat­tı­ğı, WWF-Türkiye’nin (Doğal Haya­tı Koru­ma Vak­fı) Yeşil Ofis Programı’nı başa­rıy­la tamam­la­ya­rak, Yeşil Ofis Dip­lo­ma­sı alma­ya hak kazan­dı.    ABDİ İbr­ah­im, gelecek nesil­ler için sür­dü­rü­le­bi­lir bir dün­ya hede­fiy­le haya­ta geçir­di­ği HEAL2030 sür­dü­rü­le­bi­lir­lik stra­te­ji­si kap­sa­mın­da önem­li bir çalış­ma­ya daha imza attı. Abdi İbr­ah­im, WWF-Türkiye”nin (Doğal Haya­tı Koru­ma Vak­fı), kurum­la­rı doğa dos­tu ter­cih­ler yap­ma­ya teş­vik ede­rek eko­lo­jik ayak izle­ri­ni azalt­ma­yı hedef­le­yen Yeşil Ofis Prog­ra­mı­nı başa­rıy­la tamam­la­ya­rak, İst­anb­ul Maslak’taki Genel Müdür­lük bina­sı için ​“Yeşil Ofis Dip­lo­ma­sı” alma­ya hak kazan­dı. Ofis uygu­la­ma­la­rıy­la eko­lo­jik ayak izi­ni azalt­ma­yı amaç­la­yan Yeşil Ofis prog­ra­mı, bu…

Daha Fazla

Romatoid Artrit hastalarının yaşamlarına dokunacak platform: Hayat Benim Elimde

İns­anl­ar­ın yaşam­la­rı­nı iyi­leş­tir­me mis­yo­nu ile 125 yıl­dır dün­ya çapın­da ino­vas­yon odak­lı çalış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Roc­he, Roma­to­id Art­rit (RA) has­ta­la­rı ve has­ta yakın­la­rı­na güve­ni­lir medi­kal bil­gi suna­rak, onla­rın bu has­ta­lık­la müca­de­le­le­rin­de daha etkin rol alma­la­rı­nı sağ­la­mak üze­re ​“Hayat Benim Elim­de” plat­for­mu­nu haya­ta geçir­di. Roc­he İlaç Türkiye’nin hekim­ler­le bera­ber oluş­tur­du­ğu ​“Hayat Benim Elim­de” plat­for­mu, Roma­to­id Art­rit ile yaşa­yan kişi­le­rin yaşam­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­yi ve yeni tanı almış has­ta­la­rın güve­ni­lir bil­gi­ye ulaş­ma­sı­nı sağ­la­ma­yı hedef­li­yor. 125 yıl­dır sağ­lık hiz­met­le­ri eko­sis­te­min­de yeni­lik­çi buluş­la­rı ve büyük çap­lı giri­şim­le­riy­le insan­la­rın yaşam­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­ye odak­la­nan Roc­he, has­ta­lık­lar­la müca­de­le­ye ve has­ta­lık yöne­ti­mi­ne kat­kı sun­mak üze­re çalışmalar…

Daha Fazla

Mene Health Group’dan stratejik hamle!

Mene BioPark atılı­mı ile Tür­ki­ye kli­nik araş­tır­ma­lar­da biyo­tek­no­lo­jik döne­me hazır! 2002 yılın­dan bu yana ilaç ve tıb­bi cihaz endüst­ri­le­ri için kli­nik araş­tır­ma ala­nında enteg­re çözüm­ler sunan sek­tör lide­ri Mene Health Gro­up, tüm hiz­met­le­ri­ni bir ara­ya getir­di­ği yeni yer­leş­ke­siy­le vites büyüt­tü. Türkiye’nin kli­nik araş­tır­ma­lar­da bölge­sin­de mer­kez üssü olma­sı için 20 yıl­dır önem­li yatı­rım­la­ra imza atan, oluş­tur­du­ğu ben­zer­siz değer zin­ci­riy­le sek­tö­re lider­lik yapan Mene Health Gro­up, 8500 met­re­ka­re alan üze­ri­ne kuru­lu Mene BioPark tesi­si­ni Gebze’de hiz­me­te açtı. Mene Health Gro­up, tüm hiz­met­le­ri­ni bir ara­ya top­la­dı­ğı Mene BioPark tesi­si ile kli­nik araş­tır­ma­lar­da her…

Daha Fazla

Kanser Hastalarının Yaşamlarını Kolaylaştıracak Fikirler Ödüllendiriliyor

Astel­las Onko­lo­ji, İlac­ın Öte­sin­de Kan­ser Bakı­mın­da Yeni­lik Geliş­tir­me­yi Des­tek­le­yen C3 Ödü­lü için Baş­vu­ru­la­rı Kabul Etme­ye Baş­la­dı  Astel­las İlaç, kan­ser has­ta­la­rı­nın ve yakın­la­rı­nın has­ta­lık­la müca­de­le eder­ken kar­şı­laş­tık­la­rı zor­luk­la­rı hafif­le­tecek, teda­vi dışı fikir­le­ri geliş­tir­me­yi hedef­le­yen Chan­ging Can­cer Care – C3 Ödül­le­ri­nin altın­cı­sı­nı düzen­li­yor. Kan­ser bakı­mın­da gün­lük zor­luk­la­rın üste­sin­den gel­mek için çalı­şan her­ke­se açık olan C3 Ödül­le­ri­ne baş­vu­ru­lar 3 Hazi­ran 2022’ye kadar yapı­la­bi­lecek.  Astel­las İlaç, has­ta­la­rın ve has­ta yakın­la­rı­nın haya­tı­nı kolay­laş­tır­ma ve yaşam kali­te­le­ri­ni artır­ma viz­yo­nun­dan hare­ket­le düzen­le­di­ği glo­bal C3 Ödül­le­riy­le, kan­ser ala­nın­da yeni­lik geliş­ti­me­ye odak­lı en iyi fikir­le­rin önü­nü açma­yı hedef­li­yor. Astel­las Onkoloji…

Daha Fazla

AstraZeneca Türkiye’de iki önemli görev değişimi

Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve Diji­tal Müdü­rü ola­rak görev yapan Tuna Taş, Orta Doğu ve Afri­ka Böl­ge­si Diji­tal ve İnov­asy­on Lide­ri göre­vi­ne geti­ri­lir­ken Der­ya Gün­sel ise Tür­ki­ye Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve Diji­tal Müdü­rü ola­rak göre­ve baş­la­dı. Tuna Taş kim­dir? Elekt­ro­nik ve Haber­leş­me Mühen­dis­li­ği ala­nın­da lisans dere­ce­si, Exe­cu­ti­ve MBA ala­nın­da yük­sek lisans dere­ce­si ve bil­gi tek­no­lo­ji­le­ri ala­nın­da çeşit­li ser­ti­fi­ka­la­ra sahip olan Tuna Taş, kari­ye­ri­ne Mer­ce­des-Ben­z­’­de baş­la­dı ve ardın­dan 2004 yılın­da Boeh­rin­ger Ingel­he­im­’­da ilaç sek­tö­rü­ne adım attı. Boeh­rin­ger Ingel­he­im­’­da, IT/BP Tür­ki­ye Baş­ka­nı ve Stock­holm yer­le­şik BP Nor­dik IT/Bölümü Baş­ka­nı ola­rak çeşit­li görev­ler­de bulun­du. Ast­ra­Ze­ne­ca­’­ya 2015

Daha Fazla