Alzheimer katastrofi gibi geliyor; devlet görmüyor, duymuyor

Tür­ki­ye Alz­he­imer Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Işın Baral Kulak­sı­zoğ­lu, Tür­ki­ye­’­de bugün iti­ba­riy­le 600 bin aile­yi etki­le­yen Alz­he­imer has­ta­lı­ğı­nın, dün­ya­da 47 mil­yon kişi­de görül­dü­ğü­nü ve bu raka­mın 2050 yılın­da 135.5 mil­yon kişi­ye ulaş­ma­sı­nın bek­len­di­ği­ni anla­tır­ken, ​“Alz­he­imer katast­ro­fi gibi geli­yor, ama hazır deği­liz. Huku­ku­muz­da doğ­ru düz­gün bir düzen­le­me bile yok. Has­ta­la­rı­mı­zı bıra­ka­bi­le­ce­ği­miz stan­dart­la­rı kar­şı­la­yan çok az sayı­da huzur ve bakım evi var. İdr­ar kok­ma­yan kurum bul­mak müm­kün değil. Özel sek­tör bu konuy­la ilgi­li değil, çün­kü kar­lı değil ve çok zah­met­li bir iş” dedi. Alzheimer’ı tüm çaba­la­rı­na rağ­men Engel­li­ler Kanu­nu­’­na sok­tu­ra­ma­dık­la­rı­nı da belirten…

Daha Fazla

Kanser tedavisinin ciltteki yan etkileriyle nasıl baş edilir?

One Smi­leJOnko Der­ma­to­lo­ji Sos­yal Sorum­lu­luk Pro­je­si, Avè­ne Der­ma­to­lo­ji Labo­ra­tu­var­la­rı​’nın der­mo­koz­me­tik bakım yön­tem­le­riy­le, onko­lo­ji has­ta­la­rı­nın yaşam kali­te­si­nin iyi­leş­ti­ril­me­si­ni des­tek­le­mek için orta­ya koy­du­ğu bir giri­şim. Kan­ser teda­vi­si­nin deri, tır­nak ve saç­ta­ki olum­suz etki­le­ri iyi bilin­mek­te­dir. Çok yarar­lı etki­le­ri olan, geniş kap­sam­lı özel bakım ve der­mo­koz­me­tik teda­vi­ler saye­sin­de, bu olum­suz etki­le­ri önle­mek ve azalt­mak müm­kün­dür. Kan­ser teda­vi­le­ri­nin deri üze­rin­de­ki olum­suz etki­le­ri yöne­ti­le­bi­lir ve teda­vi­nin bütü­nüy­le etki­li olma­sı­nı sağ­la­ya­rak has­ta­nın yaşam kali­te­si yük­sel­ti­le­bi­lir. Avè­ne Der­ma­to­lo­ji Labo­ra­tu­var­la­rı; One Smi­le Sos­yal Sorum­lu­luk Pro­je­siy­le kan­ser teda­vi­le­ri­nin cilt ve saç üze­rin­de­ki olum­suz etki­le­ri­ne kar­şı tamam­la­yı­cı bakım ola­rak dermokozmetik…

Daha Fazla

11. Türk — Alman Jinekoloji Kongresi, Dünyaca Ünlü Profesörlere Ev Sahipliği Yapacak

Tür­ki­ye ve Dün­ya jine­ko­lo­ji cami­ası­nın da çok yakın­dan takip etti­ği gele­nek­sel­leş­miş Türk-Alman Jine­ko­lo­ji Kong­re­si​’nin 11.si 1115 Mayıs 2016 tarih­le­rin­de Belek – Antalya’da ger­çek­le­şecek. Sueno Hotels Delu­xe komp­lek­si­nin Con­ven­ti­on Cen­ter’ da ger­çek­le­şecek Türk –Alman Jine­ko­lo­ji Kong­re­si​’nde Türkiye’nin ve dün­ya­nın önem­li jine­ko­log­la­rı bir ara­ya gelecek. Güç­lü bilim adam­la­rın­dan olu­şan  öğre­tim üye­le­riy­le  bera­ber, jine­ko­lo­ji ala­nın­da lider ola­rak, ulus­la­ra­ra­sı plat­form­da say­gın­lık ve Türkiye’nin tem­sil edil­me­si­ne kat­kı­da bulu­nan TAJEV (Türk Alman Jine­ko­lo­ji Eği­tim, Araş­tır­ma ve Hiz­met Vak­fı) tara­fın­dan özel ola­rak hazır­la­nan bilim­sel prog­ram­da kurs­lar, uygu­la­ma­lı eği­tim­ler, uydu sem­poz­yum­la­rı ve yuvar­lak masa top­lan­tı­la­rı ile bera­ber canlı…

Daha Fazla

Bilgi, sağlık yönetimi online yüksek lisans programı açtı

Türkiye’nin ilk e‑MBA prog­ra­mı­nı 2000 yılın­da açan İst­anb­ul Bil­gi Üni­ver­si­te­si yeni onli­ne yük­sek lisans prog­ra­mıy­la öncü rolü­nü sür­dü­rü­yor. Bahar döne­min­de eği­tim ver­me­ye baş­la­ya­cak Sağ­lık Yöne­ti­mi prog­ra­mı­na baş­vu­ru­lar devam edi­yor. BİLGİ’nin onli­ne eği­tim verecek bir diğer lisan­süs­tü prog­ra­mı olan Sağ­lık Yöne­ti­mi, dün­ya­da­ki sağ­lık yöne­ti­mi anla­yı­şı­nın geli­şi­mi­ne ve deği­şi­mi­ne para­lel ola­rak hazır­lan­dı. Kamu ve özel sağ­lık kurum­la­rın­da görev yapa­cak yöne­ti­ci aday­la­rı için tasar­la­nan prog­ram­da, has­ta­ne­ler baş­ta olmak üze­re çeşit­li sağ­lık kuru­luş­la­rın­da yöne­ti­mi üst­le­necek yöne­ti­ci ve uzman­la­rın yetiş­ti­ril­me­si amaç­la­nı­yor.  Prog­ram öğren­ci­le­re etki­li ile­ti­şim kura­bil­me, ekip çalış­ma­sı­na uyum­lu, deği­şim yara­ta­bi­len ya da deği­şi­me ayak…

Daha Fazla

Hayat Boyu Tıp Eğitimi Kongresi Batum’da yapılacak

KASIM 2015 Hayat Boyu Tıp Eği­ti­mi Der­ne­ği, Batum Dev­let Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si ile bir­lik­te 1. Ulus­la­ra­ra­sı Hayat Boyu Tıp Eği­ti­mi Kong­re­si (HABO­TED 2016) düzen­li­yor. Günü­müz­de tek­no­lo­ji ve bilim­sel geliş­me­le­rin çok hız­la değiş­ti­ği ve yasal mev­zu­atın zorun­lu hale getir­di­ği gün­cel lite­ra­tür bil­gi­le­ri­nin uygu­la­ma­ya konul­ma­sı ihti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için bilim­sel top­lan­tı­lar zorun­lu hale gel­di. Kom­şu ülke Gür­cis­ta­n­’ın Batum şeh­ri de hız­la geli­şen, tari­hi ve turis­tik doku­su­nu koru­muş yeşil­lik­ler için­de bir Kara­de­niz ken­ti. Batu­mi Sho­ta Rus­ta­ve­li Sta­te Üni­ver­si­te­si  Tıp Fakül­te­si kök­lü bir geç­mi­şe sahip böl­ge­sin­de çok geniş bir kit­le­ye hitap eden bir eği­tim kuru­mu. Gürcü…

Daha Fazla

Tıp nöropatik ağrıyı artık daha iyi tanıyor

NÖRO­LO­Jİ / KASIM 2015 Ağrı meka­niz­ma­la­rı için­de üze­rin­de en faz­la çalış­ma yürü­tü­len nöro­pa­tik ağrı­ya fark­lı uzman­lık dal­la­rın­dan hekim­ler­ce tanı konu­la­ma­ma­sı­nın teda­vi­de gecik­me­le­re neden oldu­ğu­nu belir­ten Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Ağrı Uzma­nı Prof. Dr. Ayşen Yücel, has­ta­lık­la ilgi­li yapı­lan yeni araş­tır­ma­la­rın sonuç­la­rı­nı da pay­laş­tı. Yücel, ​“SSS meka­niz­ma­la­rı­nın henüz tam ola­rak orta­ya kon­du­ğu­nu söy­le­mek zor olsa da son yıl­lar­da yapı­lan fMRI çalış­ma­la­rı­nın çok fay­da­lı oldu­ğu görül­mek­te ve gele­cek­te bu görün­tü­le yön­tem­le­ri­nin bir tanı ara­cı ola­ca­ğı konu­sun­da umut­lar art­mak­ta­dır” dedi.  Nöro­pa­tik ağrı nedir? Nöro­pa­tik ağrı neden­le­ri neler­dir? Ağrı­lı bir uya­ra­na cevap ola­rak olu­şan nosi­sep­tif ağrı­lar­dan tamamen…

Daha Fazla

Karaciğer dostu Fibroscan’la biyopsinin işini ses dalgaları yapıyor

GAST­RO­EN­TE­RE­LO­Jİ / KASIM 2015 Bir­çok gerek­siz kara­ci­ğer biyop­si­si­ni­ni engel­le­ye­bi­len Fib­ros­can, son yıl­lar­da tüm dün­ya­da yay­gın ola­rak kul­la­nı­lı­lı­yor. Fran­sa men­şe­li bu tek­no­lo­ji, 2013 yılın­da FDA’dan (Ame­ri­kan Gıda ve İlaç Daire­si) da onay aldı. Dün­ya gene­lin­de 4 binin üze­rin­de Fib­ros­can has­ta­la­ra hiz­met veri­yor. Fransa’da 300, İngiltere’de 180, İspanya’da 160, Rusya’da 150, İtalya’da 100’ün üze­rin­de bulu­nan bu tıb­bi cihaz­dan Türkiye’de sade­ce 8 adet var. Örne­ğin nüfu­su yak­la­şık 15 mil­yon olan İstanbul’da bu cihaz sade­ce tek bir kamu kuru­lu­şun­da bulu­nu­yor. Ses dal­ga­la­rı kul­la­na­rak yağ­lan­ma­nın düze­yi­ni ult­ra­son­dan çok daha has­sas bir şekil­de ve sayı­sal bir sonuçla…

Daha Fazla

Romatizma kalpten vuruyor

ROMA­Tİ­ZMA / KASIM 2015 Roma­tiz­mal has­ta­lık­lar baş­ta eklem­ler olmak üze­re, kas­lar, kemik­ler, eklem bağ­la­rı ve omur­ga gibi gün­lük yaşan­tı­mız­la ilgi­li tüm hare­ket­le­ri yap­ma­mı­za ola­nak sağ­la­yan doku ve organ­la­rı­mı­zı etki­le­yen, immün sis­te­min ken­di doku ve organ­la­rı­nı hedef ala­rak savaş­tı­ğı, kro­nik has­ta­lık­lar­dır. Roma­to­lo­jik has­ta­lık­lar cilt, böb­rek­ler, kan hüc­re­le­ri, beyin, kar­di­yo­vas­kü­ler sis­tem ve akci­ğer­ler dahil bir­çok organ ve sis­te­mi etki­le­ye­bi­lir. Bu has­ta­lar­da kar­di­yo­vas­kü­ler tutu­lum­la sık­lık­la kar­şı­la­şıl­mak­ta ve belir­ti ver­me­den sey­re­de­bil­mek­le bir­lik­te haya­tı teh­dit edi­ci tutu­lum­la­ra kadar gide­bi­lecek sorun­lar­la kar­şı­la­şı­la­bil­mek­te­dir. Medi­ca­na Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Kar­di­yo­lo­ji Uzma­nı Yrd. Doç. Dr. Ser­kan Aslan, roma­tiz­mal has­ta­lık­la­rın kar­di­yo­vas­kü­ler sis­tem üzerinde…

Daha Fazla

Genoma göre diyet dönemi başladı

BES­LEN­ME / KASIM 2015 Avru­pa Bir­li­ği Top­lum Sağ­lı­ğı Genom­bi­lim Prog­ra­mı tara­fın­dan, geno­ma daya­lı kişi­ye özel tıp uygu­la­ma­la­rın­da Avrupa’nın en iyi­si seçi­len Gentest’in yeni ürü­nü Gen­test­Di­et, kişi­ye özel bes­len­me prog­ra­mıy­la kilo ver­me­de dev­rim yara­ta­cak.  Gene­tik bil­gi­yi kişi­ye özel koru­yu­cu tıp ala­nın­da dün­ya­da ilk uygu­la­yan ve bu ala­nın ulus­la­ra­ra­sı lider­li­ği­ni yapan bilim insan­la­rın­dan Dr. Ser­dar Savaş ve eki­bi tara­fın­dan geliş­ti­ri­len Gen­test­Di­et, kişi­ye özel nut­ri­ge­ne­tik bes­len­me saye­sin­de hem kilo ver­di­ri­yor, hem de kalı­cı kilo kont­ro­lü sağ­lı­yor.  Gentest’i geliş­ti­ren eki­bin lider­li­ği­ni üst­le­nen GENAR Top­lum Sağ­lı­ğı ve Genom Bilim Ens­ti­tü­sü Kuru­cu­su Dr. Ser­dar Savaş, GentestDiet’in bireyin…

Daha Fazla

D vitamini yetersizse kalsiyum da emilemiyor

BES­LEN­ME / KASIM 2015 Bilim adam­la­rı son yıl­lar­da yap­tık­la­rı çalış­ma­lar­da gün­lük haya­tı­mız­da yeter­li D vita­mi­ni almaz­sak ne gibi durum­lar­la kar­şı­la­şa­bi­le­ce­ği­mi­zi araş­tır­dı­lar ve önem­li sonuç­la­ra ulaş­tı­lar. ABD’de yapı­lan geniş çap­lı bir çalış­ma­da, kal­si­yum ve D vita­mi­ni sevi­ye­le­rin­de düş­me sonu­cun­da oste­oma­la­zi ve oste­opo­roz gibi kemik eğri­li­ği, kemik zayıf­lı­ğı ve kemik eri­me­si has­ta­lık­la­rı orta­ya çık­ma­dan çok önce, kas­lar­da zayıf­la­ma ve güç­süz­lük şika­yet­le­ri­nin ön plan­da oldu­ğu sap­tan­dı. Yine aynı çalış­ma­da, yeter­li kal­si­yum ve D vita­mi­ni sevi­ye­si temin edil­di­ğin­de bacak­la­rın daha sağ­lık­lı işlev göre­bil­di­ği, daha az kramp yaşan­dı­ğı gös­te­ril­di. Son yıl­lar­da D vita­mi­ni­nin kas ve iskelet…

Daha Fazla