Atom bombası ile diz çöktürülmek istenen ülke: JAPONYA

Büyük Okyanus’ta Doğu Asya’nın bir ada ülke­si olan Japon­ya, Japon Denizi’nden Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti, Kuzey Kore, Güney Kore ve Rusya’nın doğu­su­na, kuzey­de Ohotsk Denizi’nden güney­de Doğu Çin Denizi’ne ve Tayvan’a kadar uza­nır. Adı­nı oluş­tu­ran kan­ji karak­ter­le­ri­nin güneş” ve köken” anla­mı nede­niy­le Japon­ya, Doğan Güne­şin Ülke­si” diye de bili­nir. Yak­la­şık 100 bin yıl önce Japon takı­ma­da­la­rı­na yerleşilmişti.

 

Arke­olo­jik araş­tır­ma­lar, yont­ma taş dev­rin­de bura­lar­da yaşa­yan­la­rın temel­de avcı­lık ve top­la­yı­cı­lık­la geçin­dik­le­ri­ni orta­ya koyu­yor. MÖ 8 bin – MÖ 300 yüz­yıl­la­rı ara­sın­da­ki dönem Jomon döne­mi” ola­rak adlan­dı­rı­lır. Japon­ya tari­hi­nin, bir ölçü­de de dün­ya tari­hi­nin en acı günü, II. Dün­ya Savaşı’nda 6 Ağus­tos 1945 Pazar­te­si saat 08:15’te ABD’nin Uran­yum-235 tipi atom bom­ba­sı Litt­le Boy” (Küçük Oğlan) ile ger­çek­leş­tir­di­ği gün­dür. 1945 yılı­nın sonu­na kadar Hiroşima’da atom bom­ba­sın­dan dola­yı yak­la­şık 140 bin kişi haya­tı­nı kaybetti.

Japon­ya Baş­ba­ka­nı hükü­me­tin de başı­dır ve impa­ra­tor tara­fın­dan ata­nır. 128 mil­yon nüfu­sa sahip olan Japonya’da kişi başı mil­li gelir 38 bin dolar civa­rın­da­dır. Fela­ket­ler ülke­si ola­rak da anı­lan Japonya’da nere­dey­se her yıl 6 büyük­lü­ğün­de dep­rem olu­yor. 4 tril­yon dolar­lık mil­li geli­re sahip Japon­ya, dün­ya­nın 3. büyük mil­li eko­no­mi­si­dir. II. Dün­ya Savaşı’ndan hemen son­ra kısa süre içe­ri­sin­de Japon­ya, hız­la kal­kın­ma­sıy­la dün­ya­nın önde gelen eko­no­mik güç­le­rin­den biri oldu. Bu dönem Japon muci­ze­si” ola­rak değer­len­di­ril­di ve geliş­mek­te olan ülke­le­re örnek ola­rak gösterildi.

Eko­no­mik büyük­lü­ğü ve dün­ya tica­re­ti içe­ri­sin­de­ki yeri nede­niy­le Japonya’nın içi­ne düş­tü­ğü finan­sal kriz, tüm dün­ya­yı etki­le­miş­tir. Dün­ya­nın en yaş­lı nüfu­su­na sahip Japon­ya hal­kı­nın çalış­kan­lı­ğı, gele­nek­le­ri, kül­tü­rel yapı­sı, mut­fa­ğın­da­ki çeşit­li­lik anlatılamaz.

İlgili Haberler

Leave a Comment