AstraZeneca’da kurumsal iletişim Şeremet’e emanet

Gülin Şeremet
Gülin Şere­met

EKİM 2015

Ast­ra­Ze­ne­ca Türkiye’nin Kurum­sal İlet­iş­im Depart­ma­nı Gülin Şeremet’e ema­net edil­di. 2000 yılın­da Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Reh­ber­lik ve Psi­ko­lo­jik Danış­man­lık Bölümü’nden mezun olan Gülin Şere­met, 2004 yılın­da aynı üni­ver­si­te­de İşl­etme Yük­sek Lisan­sı­nı tamam­la­dı. Pro­fes­yo­nel iş haya­tı­na 1999 yılın­da adım attı­ğı Boeh­rin­ger Ingel­he­im İlaç’ta 2002 yılı­na kadar çalı­şa­rak sıra­sıy­la Pazar­la­ma Asis­ta­nı, Pro­je Lide­ri ve Ürün Yöne­ti­ci­si rol­le­ri­ni üst­len­di. 20032005 yıl­la­rı ara­sın­da Cegedim’de ve 20052006 yıl­la­rı ara­sın­da AC Nielsen’de Port­föy Yöne­ti­ci­si unva­nıy­la çalış­tık­tan son­ra kari­ye­ri­ne Novar­tis Onkoloji’de devam eden Şere­met, 2009 yılı­na dek Halk­la İlişk­il­er & e‑Pazarlama & Pazar Araş­tır­ma Uzma­nı ola­rak, 2009 yılın­dan bu yana da İlet­iş­im ve Pro­je Müdü­rü unva­nıy­la görev yap­tı. Ağus­tos ayın­dan iti­ba­ren Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye aile­si­ne Kurum­sal İlet­iş­im Müdü­rü ola­rak katı­lan Gülin Şere­met, arta­rak önem kaza­nan has­ta mer­kez­li çalış­ma­la­ra lider­lik ede­rek, bu alan­da ilaç sek­tö­rün­de ger­çek­le­şen yeni­lik­le­ri Ast­ra­Ze­ne­ca Türkiye’de uygu­la­ma­ya geçirecek. 

İlgili Haberler

Leave a Comment