AstraZeneca Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Stefan Woxström

Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye­’­de Genel Müdür deği­şik­li­ği ger­çek­le­şi­yor. Üç yıl­dır Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye Genel Müdü­rü ola­rak görev yap­mak­ta olan Her­vé Dus­sart, göre­vi­ni Ste­fan Woxst­rö­m­’e devrediyor.
Ste­fan Woxst­röm, Ast­ra­Ze­ne­ca İsv­eç­’­te satış tem­sil­ci­si ola­rak baş­la­dı­ğı kari­ye­rin­de 2006 yılın­da Kar­di­yo­vas­kü­ler Ürün Gru­bu Pazar­la­ma Direk­tö­rü oldu. Woxst­röm, 2008 yılın­da Orta Avru­pa, Orta Doğu ve Afri­ka­’­yı içi­ne alan EMEA böl­ge­si İş Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ni üst­len­di ve Orta Doğu­’­da yeni­lik­çi onko­lo­jik teda­vi­le­rin has­ta­la­rın eri­şi­mi­ne sunul­ma­sın­da önem­li başa­rı­lar elde etti. Son iki yıl­dır Ukray­na ve CIS (Bağım­sız Dev­let­ler Top­lu­lu­ğu) Böl­ge­si Genel Müdü­rü ola­rak hiz­met ver­mek­te olan Woxst­röm, bura­da Yeni­lik­çi İş Model­le­ri, e‑eğitim ve Etkin Yöne­tim gibi yeni­lik­çi uygu­la­ma­la­rın haya­ta geç­me­si­ne lider­lik etti.

İlgili Haberler

Leave a Comment