AstraZeneca Türkiye’de iki önemli görev değişimi

Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve Diji­tal Müdü­rü ola­rak görev yapan Tuna Taş, Orta Doğu ve Afri­ka Böl­ge­si Diji­tal ve İnov­asy­on Lide­ri göre­vi­ne geti­ri­lir­ken Der­ya Gün­sel ise Tür­ki­ye Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve Diji­tal Müdü­rü ola­rak göre­ve başladı.

Tuna Taş kimdir?

Tuna Taş
Tuna Taş

Elekt­ro­nik ve Haber­leş­me Mühen­dis­li­ği ala­nın­da lisans dere­ce­si, Exe­cu­ti­ve MBA ala­nın­da yük­sek lisans dere­ce­si ve bil­gi tek­no­lo­ji­le­ri ala­nın­da çeşit­li ser­ti­fi­ka­la­ra sahip olan Tuna Taş, kari­ye­ri­ne Mer­ce­des-Ben­z­’­de baş­la­dı ve ardın­dan 2004 yılın­da Boeh­rin­ger Ingel­he­im­’­da ilaç sek­tö­rü­ne adım attı. Boeh­rin­ger Ingel­he­im­’­da, IT/BP Tür­ki­ye Baş­ka­nı ve Stock­holm yer­le­şik BP Nor­dik IT/Bölümü Baş­ka­nı ola­rak çeşit­li görev­ler­de bulun­du. Ast­ra­Ze­ne­ca­’­ya 2015 yılın­da Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri Müdü­rü ola­rak katı­lan Taş, son yıl­lar­da Dün­ya Gaze­te­si bün­ye­sin­de­ki CIO Der­gi­si­’­nin Yılın CIO’­su Ödü­lü” (Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri­’n­den Sorum­lu Müdür) ve Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye Ülke Baş­ka­nı Özel Ödülü”ne layık görüldü.

2015 yılın­dan bu yana Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye­’­de Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve Diji­tal Müdü­rü ola­rak görev yap­mak­ta olan Tuna Taş, Orta Doğu ve Afri­ka (MEA) Böl­ge­si Diji­tal ve İnov­asy­on Lide­ri ola­rak yeni göre­vi­ne baş­la­dı. Taş, Orta Doğu ve Afri­ka Böl­ge­si­’n­de şir­ke­tin diji­tal ve ino­vas­yo­na yöne­lik çalış­ma­la­rı­nı yönetecek.

Der­ya Gün­sel kimdir?

Derya Günsel
Der­ya Günsel

Pep­si­co­’­da Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri Müdü­rü (Teda­rik Zin­ci­ri) ola­rak diji­tal dönü­şü­me lider­lik etti­ği Diji­tal ve Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ala­nın­da çok güç­lü bir geç­mi­şe sahip olan Der­ya Gün­sel, Baye­r­’­de 8 yıl boyun­ca sıra­sıy­la SAP Uygu­la­ma Uzma­nı, Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri Ope­ras­yon­la­rı Müdür Yar­dım­cı­sı, Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri İş Orta­ğı rol­le­rin­de görev yap­tı. Kari­ye­ri­nin ilk yıl­la­rın­da BSH ve Uni­le­ve­r­’­de Kıdem­li SAP Danış­ma­nı ola­rak da görev yapan Gün­sel; diji­tal pazar­la­ma, yeni­lik­çi diji­tal sağ­lık dönü­şü­mü ve ekip yöne­ti­mi alan­la­rın­da güç­lü yet­kin­lik­le­re sahip. Der­ya Gün­sel, bun­dan son­ra­ki göre­vi­ne Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve Diji­tal Müdü­rü ola­rak devam edecek. Gün­sel aynı zaman­da Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye Yöne­tim Kuru­lu­’n­da Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri fonk­si­yo­nu­nu tem­sil edecek. Gün­sel, Diji­tal ve Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri için stra­te­jik gün­de­mi yön­len­dir­mek­ten sorum­lu ola­cak ve diji­tal pazar­la­ma, yeni­lik­çi diji­tal sağ­lık ve bil­gi tek­no­lo­ji­le­ri yöne­ti­mi­ne odak­la­na­rak sağ­lık çalı­şan­la­rı, has­ta­lar ve çalı­şan­lar için yeni dene­yim­ler sağlayacak.

İlg­ili Kişi:
Dilek Özcan
Bor­do PR / 0533 927 23 93 / dileko@bordopr.com

Ast­ra­Ze­ne­ca Hakkında 
Ast­ra­Ze­ne­ca (LSE/STO/NYSE: AZN), özel­lik­le onko­lo­ji, kar­di­yo­vas­kü­ler, renal ve meta­bo­lik has­ta­lık­lar, solu­num ve immü­no­lo­ji olmak üze­re üç teda­vi ala­nın­da­ki has­ta­lık­la­rın teda­vi­si­ne yöne­lik reçe­te­li ilaç­la­rın keş­fi, geliş­ti­ril­me­si ve tica­ri­leş­ti­ril­me­si­ne odak­la­nan küre­sel, bilim odak­lı bir biyo­far­ma­sö­tik şir­ke­ti­dir. Genel Mer­ke­zi İng­ilt­er­e’­n­in Camb­rid­ge ken­tin­de bulu­nan Ast­ra­Ze­ne­ca, 100’den faz­la ülke­de faali­yet gös­ter­mek­te­dir ve şir­ke­tin yeni­lik­çi ilaç­la­rı dün­ya çapın­da mil­yon­lar­ca has­ta tara­fın­dan kul­la­nıl­mak­ta­dır. Daha faz­la bil­gi için www.astrazeneca.com.tr adre­si­ni ziya­ret ede­bi­lir veya www.linkedin.com/company/astrazeneca/  ile Lin­ke­di­n­’­den, www.facebook.com/AstraZenecaTurkiye/  ile Face­bo­ok­’­tan, www.instagram.com/astrazenecaturkiye/, www.instagram.com/astrazenecaturkiyekariyer ile Ins­tag­ra­m­’­dan ve https://www.youtube.com/astrazenecaturkiye ile Youtu­be­’­dan takip edebilirsiniz. 

İlgili Haberler