AstraZeneca Türkiye’de iki atama: Aysun Sezgin Başaran Klinik Operasyonlar Ülke Müdürü, Esra Özer Medikal Mükemmellik Müdürü oldu

Aysun Sez­gin Başa­ran, Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye Kli­nik Araş­tır­ma­lar Departmanı’nda Kli­nik Ope­ras­yon­lar Ülke Müdü­rü ola­rak, Esra Özer ise Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye Medi­kal Departmanı’nda Medi­kal Mükem­mel­lik Müdü­rü ola­rak göre­ve başladı.

Aysun Sez­gin Başa­ran kim­dir?  

2003 yılın­da Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Biyo­lo­ji Bölümü’nden mezun olan Aysun Sez­gin Başa­ran, 2005 yılın­da Hacet­te­pe Üniversitesi’nde Genel Biyoloji/Nörobiyoloji yük­sek lisan­sı­nı tamam­la­dı. Kari­ye­ri­ne 20052009 yıl­la­rı ara­sın­da Pfizer’de Kli­nik Araş­tır­ma Uzma­nı ola­rak baş­la­yan Aysun Sez­gin Başa­ran, 20092010 yıl­la­rı ara­sın­da Schering-Plough’da Kli­nik Araş­tır­ma­lar Pro­je Müdü­rü, 20102011 yıl­la­rı ara­sın­da MSD’de Kli­nik Araş­tır­ma­lar Pro­je Müdü­rü ve 20112016 yıl­la­rı ara­sın­da Kli­nik Araş­tır­ma­lar Müdü­rü ola­rak görev aldı. 2016 yılın­dan bu yana MSD’de Kıdem­li Kli­nik Araş­tır­ma­lar Ope­ras­yon Müdü­rü ola­rak görev yapıyordu.

Aysun Sez­gin Başa­ran bun­dan son­ra­ki kari­ye­ri­ne Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye Kli­nik Araş­tır­ma­lar Departmanı’nda Kli­nik Ope­ras­yon­lar Ülke Müdü­rü ola­rak devam edecek.

Esra Özer kimdir?

1999 yılın­da Bağ­dat – Tek­no­lo­ji Üni­ver­si­te­si Bil­gi­sa­yar Bilim­le­ri Bölümü’nden ve 2006 yılın­da Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fakültesi’nden mezun olan Esra Özer, kari­ye­ri­ne 20062007 yıl­la­rı ara­sın­da Active24 Klinik’te Acil Heki­mi ola­rak baş­la­dı. Esra Özer, 20072008 yıl­la­rı ara­sın­da Marm Assis­tan­ce & Reds­tar Avi­ati­on fir­ma­sın­da Medi­kal Danış­man ola­rak, 20082011 yıl­la­rı ara­sın­da Nobel İlaç’ta Medi­kal Yöne­ti­ci, 20122013 yıl­la­rı ara­sın­da Bilim İlaç’ta Medi­kal Yöne­ti­ci, Abb­Vie İlaç’ta 20132015 yıl­la­rı ara­sın­da Medi­kal Yöne­ti­ci 20152016 yıl­la­rı ara­sın­da Kıdem­li Medi­kal Yöne­ti­ci, 20162018 yıl­la­rı ara­sın­da Janssen/Johnson&Johnson’da Medi­kal Yöne­ti­ci, 20182019 yıl­la­rı ara­sın­da Actelion/Johnson&Johnson’da Grup Medi­kal Müdür ve son ola­rak da 2019 Mayıs ayın­dan bu yana Janssen/Johnson&Johnson’da İmm­ün­ol­oji, Pul­mo­ner Hiper­tan­si­yon ve Nadir Has­ta­lık­lar tera­pö­tik alan­la­rın Grup Medi­kal Müdü­rü ola­rak görev aldı.

Esra Özer bun­dan son­ra­ki kari­ye­ri­ne Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye Medi­kal Departmanı’nda Medi­kal Mükem­mel­lik Müdü­rü ola­rak devam edecek.

Ast­ra­Ze­ne­ca Hakkında 

Ast­ra­Ze­ne­ca (LSE/STO/NYSE: AZN), özel­lik­le onko­lo­ji, kar­di­yo­vas­kü­ler, renal ve meta­bo­lik has­ta­lık­lar, solu­num ve immü­no­lo­ji olmak üze­re üç teda­vi ala­nın­da­ki has­ta­lık­la­rın teda­vi­si­ne yöne­lik reçe­te­li ilaç­la­rın keş­fi, geliş­ti­ril­me­si ve tica­ri­leş­ti­ril­me­si­ne odak­la­nan küre­sel, bilim odak­lı bir biyo­far­ma­sö­tik şir­ke­ti­dir. Genel Mer­ke­zi İngiltere’nin Camb­rid­ge ken­tin­de bulu­nan Ast­ra­Ze­ne­ca, 100’den faz­la ülke­de faali­yet gös­ter­mek­te­dir ve şir­ke­tin yeni­lik­çi ilaç­la­rı dün­ya çapın­da mil­yon­lar­ca has­ta tara­fın­dan kul­la­nıl­mak­ta­dır. Daha faz­la bil­gi için www.astrazeneca.com.tr adre­si­ni ziya­ret ede­bi­lir veya www.linkedin.com/company/astrazeneca/  ile Lin­ke­di­n­’­den, www.facebook.com/AstraZenecaTurkiye/  ile Face­bo­ok­’­tan, www.instagram.com/astrazenecaturkiye/www.instagram.com/astrazenecaturkiyekariyer ile Ins­tag­ra­m­’­dan ve https://www.youtube.com/astrazenecaturkiye ile Youtube’dan takip edebilirsiniz.

İlg­ili Kişi: Dilek Özcan / Bor­do PR / 0533 927 23 93dileko@bordopr.com

İlgili Haberler