AstraZeneca Müzikte de Oldukça İddialı

ŞİRK­ET çalı­şan­la­rın­dan olu­şan grup­la­rın yarış­tı­ğı Bal­lan­ti­ne­’s ile Sah­ne Şir­ket­le­rin 2012” müzik yarış­ma­sı sonuç­lan­dı. 7 haf­ta boyun­ca 27 şir­ket gru­bu­nun sah­ne aldı­ğı yarış­ma­da, Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye çalı­şan­la­rın­dan olu­şan Insert Coin Gru­bu 2’inci oldu.
Bu yıl ikin­ci­si düzen­le­nen ve 7 haf­ta süren Bal­lan­ti­ne­’s ile Sah­ne Şir­ket­le­rin müzik yarış­ma­sın­da bir­bi­rin­den başa­rı­lı 8 şir­ket gru­bu fina­le kal­dı. Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye Ürün Müdür­le­ri Murat Kılıç, Didem Akpir Soy­dan, Arzu Gür­kan, Kli­nik Araş­tır­ma­lar Pro­je Yöne­ti­ci­si Gök­çe Yeşil­baş, Fiyat­lan­dır­ma Ana­lis­ti Vol­kan Bey­koz ve Medi­kal İlet­iş­im Yöne­ti­ci­si Ömer Buğ­ra Bahadır’dan olu­şan Insert Coin de fina­le kalan grup­lar ara­sın­da yer aldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment