ASTRAZENECA ERGENLERE DOKUNDU

Genç­le­re ergen­lik döne­mi sorun­la­rı ve çözüm öne­ri­le­ri konu­sun­da des­tek olma­yı hede­fe­yen Ben Erge­nim” pro­je­si 2013 yılın­da Ast­ra­Ze­ne­ca, Mil­li Eği­tim Bakan­lı­ğı ve TOÇEV iş bir­li­ği ile haya­ta geçi­ril­di. 3 sene süren ve 8 ilden top­lam 9.170 katı­lı­mın ger­çek­leş­ti­ği pro­je kap­sa­mın­da­ki semi­ner­ler­de ise top­lam 579 veli ve 190 öğret­me­ne ula­şıl­dı. Pro­je sonu­cun­da katı­lım­cı genç­ler­de şid­det eği­li­mi aza­lır­ken, umu­dun art­tı­ğı göz­len­di. Pro­je kap­sa­mın­da 8 ilden, 2.762 öğren­ci ile top­lam 9.170 katı­lım sağ­la­nan atöl­ye­ler düzen­len­di. Araş­tır­ma­nın örnek­le­mi­ni ise, pro­je okul­la­rın­dan rast­ge­le seçi­len 448 kız, 475 erkek olmak üze­re 923 öğren­ci oluş­tur­du. Semi­ner­ler­de top­lam 579 veli ve 190 öğret­me­ne ulaşıldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment