Astım ilaçlarına ulaşabiliyoruz ama doğru kullanamıyoruz

ASTIM / HAZİ­R­AN 2016

2018 Dün­ya Astım Kongresi’ne ev sahip­li­ği yap­ma­ya hazır­la­nan GARD Tür­ki­ye ve Türk Toraks Der­ne­ği tara­fın­dan düzen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da, Türkiye’de astım ilaç­la­rı­na ula­şım­da sorun yaşan­ma­dı­ğı, ancak inha­ler cihaz­la­rın yan­lış kul­la­nı­mın­dan kay­nak­la­nan sorun­lar yaşan­dı­ğı­na dik­kat çekil­di. Sivil top­lu­mu hare­ke­te geçi­ren bu soru­na eği­tim vide­ola­rı ile çare aranıyor.

Dün­ya Astım Günün­de GARD Tür­ki­ye kap­sa­mın­da Sağ­lık Bakan­lı­ğı Tür­ki­ye Halk Sağ­lı­ğı Kuru­mu, Türk Toraks Der­ne­ği ve Tür­ki­ye Ulu­sal Aller­ji ve Kli­nik İmm­ün­ol­oji Der­ne­ği ortak­la­şa bir basın top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ril­di. Türk Toraks Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Arzu Yor­gan­cı­oğ­lu, ülke­miz­de 4 mil­yon astım, 5 mil­yon KOAH has­ta­sı oldu­ğu­nu söy­le­di. Dün­ya­da da bu rakam­la­rın gide­rek art­ma­sı üze­ri­ne Dün­ya Sağ­lık Örgütü’nün hare­ke­te geç­ti­ği­ni anla­tan Yor­gan­cı­oğ­lu, bu kap­sam­da kro­nik hava­yo­lu has­ta­lık­la­rı­nı önle­mek ve kont­rol altı­na almak ama­cıy­la hazır­la­dık­la­rı rapo­run, Sağ­lık Bakan­lı­ğı tara­fın­dan çok beğe­nil­di­ği­ni ve dev­let prog­ra­mı ola­rak kabul edil­di­ği­ni, ayrı­ca tüm dün­ya­da örnek GARD pro­je­si ola­rak gös­te­ril­di­ği­ni bildirdi.

SAMSUNG CSC

ECZA­CI­LAR DOĞ­RU ANLATAMIYOR

GARD Tür­ki­ye (Kro­nik Hava­yo­lu Has­ta­lık­la­rı Önle­me ve Kont­rol Prog­ra­mı) Koor­di­na­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Bilun Gemi­ci­oğ­lu da dün­ya­da 330 mil­yon astım­lı oldu­ğu­nu, Türkiye’de her 1213 yetiş­kin­den, her 78 çocuk­tan biri­nin astım has­ta­sı oldu­ğu­nu kay­det­ti. Gemi­ci­oğ­lu, Türkiye’nin astım­da ilaç­la­ra eri­şi­le­bi­lir bir ülke oldu­ğu­nu, ancak inha­ler cihaz­la­rın kul­la­nı­mın­dan kay­nak­la­nan sorun­lar yaşan­dı­ğı­nı ifa­de etti: Yap­tı­ğı­mız çalış­ma­lar sonun­da, ecza­cı­la­rın bu cihaz­la­rı doğ­ru kul­lan­ma­yı öğre­te­me­dik­le­ri­ni gör­dük. Bu yüz­den has­ta­lar da cihaz­la­rı doğ­ru kul­la­na­mı­yor. Özel­lik­le ila­cın akci­ğer­le­re çekil­dik­ten son­ra 10 sani­ye boyun­ca içe­ri­de tutul­ma­sı ve ve daha son­ra ağzın çal­ka­lan­ma­sı çok önem­li­dir. Astım has­ta­la­rı­nın doğ­ru ilaç kul­la­nı­mı­nın sağ­lan­ma­sı ve ilaç uyu­mu­nun artı­rıl­ma­sı ama­cıy­la hekim­le­ri­mi­zin has­ta­la­rı­na gös­te­re­bi­le­ce­ği inha­ler cihaz­la­rın kul­la­nım­la­rı­nı içe­ren eği­tim vide­ola­rı hazır­la­dık. Bu vide­olar­da hekim­le­re has­ta­lar­la nasıl konuş­ma­la­rı gerek­ti­ği­ni de örnek­ler üze­rin­den gösterdik.”

UZMAN VE POLİ­KL­İN­İK YETERSİZ

Top­lan­tı­da söz alan Tür­ki­ye Ulu­sal Aller­ji ve Kli­nik İmm­ün­ol­oji Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Zey­nep Mısır­lı­gil ise, Bugün için Türkiye’de 300 adet aler­ji uzma­nı var, 200 tane­si çocuk aler­ji uzma­nı, 100 tane­si de eriş­kin aler­ji uzma­nı­dır. Türkiye’de aler­jik has­ta­lık­lar ato­pik ora­nı yüz­de 2530 iken, uzman sayı­sı­nın az olma­sı, bir­çok ili­miz­de uzman ve astım polik­li­nik­le­ri olma­yı­şı nede­niy­le has­ta­la­ra ulaş­ma­da biraz zor­la­nı­lı­yor” diye konuştu.

HAVA KİRL­İL­İ­Ğİ ÇOK ETKİLİ

Türk Toraks Der­ne­ği üye­si, Çocuk Göğüs Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Refi­ka Ersu da Türk Toraks Der­ne­ği ve Sağ­lık Bakan­lı­ğı des­tek­li 58 ilde yapı­lan çalış­ma­dan bah­set­ti. Çocuk­luk astı­mı­nın Türkiye’deki son duru­mu­nu gös­te­ren çalış­may­la ilgi­li şu bil­gi­le­ri paylaştı:

Türkiye’de 58 ilde top­lam 139 oku­la ulaş­tık. 11 bin öğren­ciy­le kap­sam­lı bir çalış­ma yapıl­dı. TUİK ara­cı­lı­ğı ile yap­tık bu çaış­ma­yı. Ülke­mi­zi iyi tem­sil eden bir örnek­ti. Son bir yıl için­de hışıl­tı yaşa­yan ‑tabi bu çocuk­la­rın bir kıs­mı astım olma­ya­bi­lir- son bir yıl için­de hışıl­tı şika­ye­ti astı­mın en önem­li bul­gu­su olan çocuk­la­rın ora­nı kır­sal kesim­de yüz­de 13,6, kent­sel kesim­de yüz­de 15,9 ola­rak bulun­du. Bu çalış­may­la da Türkiye’nin aslın­da hava kir­li­li­ğin­den nasıl etki­len­di­ği­ni de gör­dük. Ülke­miz dün­ya­da bu durum­dan olduk­ça etki­le­nen ülke­ler­den biri­si. Kent­sel oran­lar daha yük­sek. Dola­yı­sıy­la hava kir­li­li­ği önem­li bir risk fak­tö­rü ola­rak gözü­kü­yor. Yaşam boyu dok­tor tanı­lı çocuk­la­rın ora­nı da yüz­de 19 kır­sal kesim­de, yüz­de 27,2 kent­sel kesim­de çık­tı. Kır­sal kesim­de astım oran­la­rı biraz daha düşük. Bu durum sağ­lık hiz­met­le­ri­ne eri­şim­le iliş­ki­li de ola­bi­lir. Astım, ülke­miz­de çocuk­lar­da önem­li bir sorun olma­yı maale­sef sür­dü­rü­yor. Çocuk­lar­da da kont­rol edi­le­bi­lir olma­sı bu yıl­ki slo­ga­nı­mız. Bu has­ta­lık ger­çek­ten uygun teda­vi, uygun ilaç­lar­la, çocuk­la­rın nor­mal yaşa­mı sür­dür­me­si­ni, spor yap­ma­sı­nı, oku­la git­me­si­ni sağlıyor.”

Sivil top­lu­mun işbir­li­ği ile hazır­la­dı­ğı tüm far­kın­da­lık mater­yal­le­ri www.gard.org.tr veya www.toraks.org.tr veya www.aid.org.tr web say­fa­la­rın­da yer alıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment