Astım da KOAH’a dönüşebilir

Uz. Dr. Banu Altoparlak

Nefes dar­lı­ğı, hırıl­tı ve öksü­rük belir­ti­le­riy­le orta­ya çıkan astım has­ta­lı­ğı, düzen­li takip­ler ve yaşam tar­zı düzen­le­me­le­ri ile kont­rol altı­na alı­na­bi­li­yor. Ancak teda­vi edil­me­yen astım, ben­zer belir­ti­ler gös­te­ren ama çok daha teh­li­ke­li bir solu­num yolu has­ta­lı­ğı olan KOAH’a dönü­şe­bi­li­yor. Memo­ri­al Hiz­met Has­ta­ne­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Bölümü’nden Uz. Dr. Banu Alto­par­lak, KOAH has­ta­lı­ğı ve teda­vi­si hak­kın­da bil­gi verdi.

ASTIM­DA ATAK, KOAH­’­DA DEVAM­LI ÖKSÜ­RÜK OLUR
Astım ve KOAH has­ta­lık­la­rı­nın belir­ti­le­ri bir­bi­ri­ne ben­zer­lik gös­ter­se de, ara­la­rın­da önem­li fark­lı­lık­lar bulun­mak­ta­dır. Astım, çev­re­de­ki tetik­le­yi­ci fak­tör­ler ve gene­tik yat­kın­lık­lar­dan dola­yı daha genç yaş­lar­da yaşa­na­bi­lir­ken; KOAH genel­lik­le uzun yıl­lar siga­ra içil­me­si­ne bağ­lı ola­rak bel­li bir yaş­tan son­ra orta­ya çık­mak­ta­dır. Her iki has­ta­lık­ta hırıl­tı­lı solu­num, öksür­me, nefes dar­lı­ğı, bal­gam, göğüs­te sıkış­ma his­si ve yor­gun­luk belir­ti­le­ri görü­lür­ken astım­da bu belir­ti­ler atak­lar şek­lin­de, KOAH’ta ise sürek­li yaşan­mak­ta­dır. Belir­ti­le­rin bir­bi­ri­ne ben­zer­li­ği, teş­his ve teda­vi bakı­mın­dan önemlidir.

DOĞ­RU TEDA­Vİ İLE ASTIM TAMA­MEN YENİLEBİLİR
Siga­ra duma­nı, mev­sim­sel geçiş­ler­de görü­len aler­jen­ler ve gri­bal enfek­si­yon­lar en sık rast­la­nan astım tetik­le­yi­ci­le­ri­dir. Has­ta­la­rın tetik­le­yi­ci­ler­den uzak dur­ma­sı ve yaşam tar­zı­nı buna göre belir­le­me­si astı­mın en önem­li teda­vi ayak­la­rın­dan biri­si­ni oluş­tur­mak­ta­dır. İlaçl­arı ve gerek­li teda­vi­le­ri­ni aksat­ma­yan, yaşam tar­zı­nı astı­ma göre düzen­le­yen has­ta­lar, hayat­la­rı­nı hiç­bir sıkın­tı yaşa­ma­dan tama­men nor­mal ola­rak sür­dü­re­bil­mek­te­dir. İş ve sos­yal yaşan­tı­la­rı­nı sorun­suz yaşa­yan bu tür astım has­ta­la­rı, spor ya da fark­lı akti­vi­te­ler­de de bulu­na­bil­mek­te­dir. Astım has­ta­sı olup ses sanat­çı­sı veya mara­ton koşu­cu­su olan bile bulunmaktadır.

TEDA­Vİ EDİ­LM­EZSE GERİ DÖNÜ­ŞÜ YOK
Astım teda­vi­si­ne baş­la­ma­dan önce gerek­li olan solu­num fonk­si­yon ve aler­ji test­le­riy­le bir­lik­te kan tet­kik­le­ri ve akci­ğer rönt­ge­ni­nin çekil­me­si gerek­mek­te­dir. Yapı­lan tet­kik­ler, has­ta­nın hika­ye­siy­le bir­leş­ti­ri­lip astı­mın han­gi boyut­lar­da oldu­ğu belir­le­ne­rek teda­vi yön­te­mi­ne karar veri­lir. Astım teş­hi­si alıp hiç teda­vi gör­me­yen has­ta­la­rın nere­dey­se tama­mı­nın rahat­sız­lık­la­rı yıl­lar için­de iler­le­ye­rek KOAH’a dönüş­mek­te­dir. Bunun tam ter­si ola­rak da astım teş­hi­si alan ve gerek­li teda­vi­yi gören hemen hiç­bir has­ta KOAH olma­dan haya­tı­nı nor­mal insan­lar gibi sürdürebilmektedir.

BİL­İN­ÇSİZ BİTK­İS­EL TEDA­Vİ­L­ER TEHLİKELİ
Astım­la yaşa­mak müm­kün­ken, has­ta­lı­ğın tama­men iyi­leş­ti­ri­le­me­ye­ce­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır. Teda­vi­le­rin yarım bıra­kıl­ma­sı veya tetik­le­yi­ci etken­le­re maruz kalın­ma­sı astım atak­la­rı­nın tek­rar yaşan­ma­sı­na neden ola­bil­mek­te­dir. Bilim­sel yön­den etki­le­ri ispat­lan­ma­yan bit­ki­sel ya da fark­lı teda­vi yön­tem­le­ri­ne baş­vur­mak, astı­mın etki­le­ri­ni azalt­mak yeri­ne çok daha cid­di sonuç­la­ra neden olabilmektedir.

İlgili Haberler

Leave a Comment