ASTELLAS İLAÇ TÜRKİYE’NİN İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ’NE DENEYİMLİ İK PROFESYONELİ BERRAK DİNÇTÜRK UĞRUBOL ATANDI

Berrak Dinçtürk Uğrubol
Ber­rak Dinç­türk Uğrubol

Astel­las İlaç Türkiye’nin yeni İK Direk­tö­rü, ilaç sek­tö­rün­de uzun yıl­lar­dır dene­yim sahi­bi olan Ber­rak Dinç­türk Uğru­bol oldu. Kadın­la­rın iş gücü­ne kazan­dı­rıl­ma­sı için gönül­lü çalış­ma­lar yapan Uğru­bol, Ocak 2021 iti­ba­ri ile İK Direk­tö­rü ola­rak şir­ke­tin yöne­tim eki­bi­ne katıl­dı.

BASF, Ast­ra­Ze­ne­ca, Pfi­zer ve San­doz gibi çok ulus­lu şir­ket­ler­de kap­sam­lı İK ve endüst­ri tec­rü­be­si­ne sahip olan Uğru­bol, Astellas’a katıl­ma­dan önce GSK İlaç ile GSK Tüke­ti­ci Sağ­lı­ğı Tür­ki­ye orga­ni­zas­yon­la­rı­nın ve 3 böl­ge yöne­tim üssü­nün İK Etkin­li­ği Lider­li­ği göre­vi­ni yürütmekteydi.

Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Siya­set Bili­mi & Ulus­la­ra­ra­sı İlişk­il­er ve Sos­yo­lo­ji bölüm­le­rin­den çift ana dal dip­lo­ma­sı­na sahip olan Ber­rak Dinç­türk Uğru­bol, gönül­lü çalış­ma­lar­da yer almak­ta ve iş haya­tı­na ara veren kadın­la­rı kari­yer­le­rin­de iler­le­me­le­ri için desteklemektedir. 

Astel­las Hakkında:

Astel­las İlaç, ino­va­tif bili­mi has­ta­lar için değe­re dönüş­tür­mek ama­cıy­la sağ­lık­ta deği­şi­min ön saf­la­rın­da yer alan küre­sel bir ilaç şirketidir.

Astel­las, 1894 yılın­da kuru­lan Fuji­sa­wa ile 1923 yılın­da kuru­lan Yama­no­uc­hi şir­ket­le­ri­nin 2005 yılın­da bir­leş­me­siy­le kurul­muş­tur. Şir­ke­tin genel mer­ke­zi Japon­ya­’­da­dır ve dün­ya çapın­da 70’ten faz­la ülke­de faali­yet gös­ter­mek­te­dir. Astel­las Türkiye’de, faali­ye­te baş­la­dı­ğı 2008 yılın­dan bu yana karar­lı bir şekil­de büyü­mek­te­dir. Dün­ya gene­lin­de 16.000’den faz­la çalı­şa­nı olan Astel­las, Tür­ki­ye­’­de Onko­lo­ji, Transp­lan­tas­yon, Üro­lo­ji ve Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı alan­la­rın­da teda­vi seçe­nek­le­ri sun­mak­ta­dır. Astel­las, Tür­ki­ye­’­de­ki has­ta­la­rın bu teda­vi alan­la­rın­da yer alan tüm mev­cut ve ino­va­tif ürün­le­re eri­şim sağ­la­ma­la­rı­nı amaç­la­mak­ta­dır.    http://www.astellas.com.tr/

İlgili Haberler