Astellas İlaç Türkiye Yönetim Ekibine Yeni Atama

Mer­ve Tekin

İlaç sek­tö­rün­de 14 yılı aşkın süre­dir kurum­sal ile­ti­şim, pazar­la­ma ile­ti­şi­mi, iti­bar yöne­ti­mi, med­ya iliş­ki­le­ri, has­ta hak­la­rı, lider ile­ti­şi­mi ve kurum­sal sos­yal sorum­lu­luk alan­la­rın­da dene­yim sahi­bi olan Mer­ve Tekin, Astel­las ilaç Türkiye’ye Kurum­sal İlet­iş­im ve Has­ta Hak­la­rı Direk­tö­rü ola­rak atandı. 

İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Kim­ya Mühen­dis­li­ği Bölü­mün­den mezun olan Tekin, kari­ye­ri­ne 2007 yılın­da John­son & John­so­n­’­da baş­la­mış­tır, kari­ye­ri boyun­ca fark­lı rol­ler­de artan sorum­lu­luk­lar­la çalı­şa­rak derin bir dene­yim kazan­mış­tır. Eş zaman­lı ola­rak AIFD Kurum­sal İlet­iş­im ve Has­ta Hak­la­rı komi­te­le­rin­de görev yap­mış­tır. Astel­la­s­’a katıl­ma­dan önce John­son & John­so­n­’­da Kurum­sal İlet­iş­im ve Has­ta iliş­ki­le­ri Müdü­rü ola­rak görev yapan Tekin, Tür­ki­ye Halk­la İlişk­il­er Der­ne­ği (TÜHİD) üyesidir. 

Astel­las Hak­kın­da;

Astellas İl, inovatif bilimi hastalar için değere dönüştürmek ama­cıyla sağlıkta değişimin ön saflarında yer alan küre­sel bir ilaç şirketidir.
Astel­las, 1894 yılın­da kuru­lan Fuji­sa­wa ile 1923 yılın­da kuru­lan Yama­no­uc­hi şir­ket­le­ri­nin 2005 yılın­da bir­leş­me­siy­le kurul­muş­tur. Şir­ke­tin genel mer­ke­zi Japon­ya­’­da­dır ve dün­ya çapın­da 70’ten faz­la ülke­de faali­yet gös­ter­mek­te­dir. Astel­las Türkiye’de, faali­ye­te baş­la­dı­ğı 2008 yılın­dan bu yana karar­lı bir şekil­de büyü­mek­te­dir. Dün­ya gene­lin­de 16.000’den faz­la çalı­şa­nı olan Astel­las, Tür­ki­ye­’­de Onko­lo­ji, İmm­ün­ol­oji, Üro­lo­ji ve Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı alan­la­rın­da teda­vi seçe­nek­le­ri sun­mak­ta­dır. Astel­las, Tür­ki­ye­’­de­ki has­ta­la­rın bu teda­vi alan­la­rın­da yer alan tüm mev­cut ve ino­va­tif ürün­le­re eri­şim sağ­la­ma­la­rı­nı amaç­la­mak­ta­dır. Astel­las Tür­ki­ye, değer­le­ri ve kurum kül­tü­rü ile 2 yıl­dır üst üste Türkiye’de Gre­at Pla­ce to Work ser­ti­fi­kas­yo­nu­na hak kazanmıştır.

http://www.astellas.com.tr/

İlgili Haberler