Astellas İlaç Türkiye, En İyi İşverenler” Listesinde!

Astel­las İlaç Tür­ki­ye, insan odak­lı kurum kül­tü­rü ve yöne­tim anla­yı­şıy­la Gre­at Pla­ce to Work® Ens­ti­tü­sü tara­fın­dan her yıl belir­le­nen Türkiye’nin En İyi İşv­er­enl­eri” lis­te­sin­de orta büyük­lük­te­ki ilk 10 iş yeri ara­sın­da yeri­ni aldı.

Gre­at Pla­ce to Work Ens­ti­tü­sü tara­fın­dan düzen­le­nen Türkiye’nin En İyi İşv­er­enl­eri” lis­te­si­ne adı­nı yaz­dı­ran Astel­las İlaç Türkiye’nin Genel Müdü­rü Mark Dek­ker, Astel­las İlaç Tür­ki­ye ola­rak tüm fonk­si­yon­lar­da ve her sevi­ye­de­ki çalı­şan­la­rı­mı­zın bağ­lı­lı­ğı, katı­lı­mı ve tut­ku­su saye­sin­de bu lis­te­de yeri­mi­zi alma­yı başar­dık. Böy­le hari­ka insan­la­ra ve takım ruhu­na sahip bir şir­ke­tin genel müdü­rü olmak gurur ve sevinç kay­na­ğı.” dedi.

Bera­ber yol aldı­ğı­mız tüm çalı­şan­la­rı­mız­la bu başa­rı­ya ulaştık”

Astel­las Çalışanları

Has­ta odak­lı­lık, sahip­len­me, açık­lık ve dürüst­lük kav­ram­la­rı üze­ri­ne kurul­muş Astel­las Way” kül­tü­rü­nün, her bir çalı­şan tara­fın­dan içsel­leş­ti­ril­me­si­ni ve bu değer­le­re uygun hare­ket etme­le­ri­ni benim­se­yen Astel­las İlaç Tür­ki­ye, çalı­şan­la­rı­nın mev­cut kurum kül­tü­rü hak­kın­da­ki algı­la­rı­nın ölçüm­len­di­ği Trust Index© Çalı­şan Anketi”ni başa­rıy­la tamam­la­dı. İK uygu­la­ma­la­rı­nın bütü­nü­nün ana­liz edil­di­ği Cul­tu­re Audit© İş yeri Kül­tü­rü” ana­liz­le­rin­de de fir­ma, çalı­şan­la­rın moti­vas­yo­nu ve kari­yer geli­şim­le­ri için yapı­lan özel prog­ram­lar ve uygu­la­ma­lar ile öne çıktı.

Astel­las Tür­ki­ye genel Müdü­rü Mark Dekker

Ortak hedef­ler doğ­rul­tu­sun­da, bera­ber yol aldık­la­rı tüm çalı­şan­la­rıy­la bu başa­rı­ya ulaş­tık­la­rı­nı söy­le­yen Astel­las İlaç Tür­ki­ye Genel Müdü­rü Mark Dek­ker, lis­te­de yer almak­tan dola­yı gurur duy­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Dek­ker ayrı­ca İyi bir şir­ket ile hari­ka bir şir­ket ara­sın­da­ki far­kı insan­lar ve kül­tü­rün tanım­la­dı­ğı­na ina­nı­yo­rum. Tür­ki­ye eki­bi­miz, her biri bir­bi­rin­den kıy­met­li, geli­şen zihin yapı­sı­na sahip, yet­kin­lik­le­ri­ni her geçen gün daha da artır­ma­ya istek­li ve işi­ni son dere­ce tut­kuy­la yapan çalı­şan­la­rı­mız­dan olu­şu­yor. Geri bil­di­ri­min ve iş bir­li­ği­nin öne­mi­nin far­kın­da olan, insan oda­ğı olduk­ça yük­sek bir kurum­sal kül­tü­re sahi­biz. Bu kül­tü­rü tüm çalı­şan­la­rı­mız­la bir­lik­te oluş­tur­duk.” dedi.

Türkiye’de organ nak­li (transp­lan­tas­yon), üro­lo­ji, onko­lo­ji ve anti-infek­tif alan­la­rın­da yoğun ola­rak faali­yet gös­te­ren Astel­las İlaç Türkiye’nin, 2008 yılın­da 3 kişi ile yola çık­tı­ğı­nı ifa­de eden Dek­ker, insan­la­ra yatı­rım yapa­rak has­ta­la­rın ihti­yaç duy­duk­la­rı teda­vi­yi onla­ra ulaş­tır­ma tut­ku­suy­la ve güç­lü iş bir­lik­le­riy­le daha da büyü­me­yi hedef­le­dik­le­ri­nin altı­nı çizdi.

Dün­ya­da ger­çek­leş­ti­ri­len en geniş çap­lı araştırma

Gre­at Pla­ce to Work® Ens­ti­tü­sü, her yıl 7 bine yakın işlet­me ve 16 mil­yon­dan faz­la çalı­şa­nı dahil etti­ği ana­liz­le­ri ile kurum kül­tü­rü ala­nın­da dün­ya­da ger­çek­leş­ti­ri­len en geniş çap­lı araş­tır­ma­la­rı yapı­yor. Ens­ti­tü ayrı­ca güç­lü kurum kül­tü­rü­ne sahip olan ve çalı­şan­la­rı tara­fın­dan en iyi işve­ren ola­rak tanım­la­nan şir­ket­le­ri ödül­len­di­ri­yor ve ser­ti­fi­ka­lan­dı­ra­rak kamu­oyu ile paylaşıyor.

Astel­las Hakkında:

Japonya’nın önem­li kuru­luş­la­rın­dan, 1894 yılın­da kuru­lan Fuji­sa­wa ile 1923’te kuru­lan Yamanouchi’nin bir­leş­me­siy­le 2005 yılın­da olu­şan genç Astel­las İlaç, yeni­lik­çi ve güve­ni­lir ürün­le­ri ile ken­di­ni tüm dün­ya­da­ki insan­la­rın sağ­lı­ğı­nı iyi­leş­tir­me­ye ada­mış­tır. Dün­ya ilaç sek­tö­rün­de, önem­li Ar-Ge ve tanı­tım faali­yet­le­ri­ni bir­leş­ti­re­rek temel teda­vi alan­la­rın­da öncü ve en iyi ürün­le­ri geliş­tir­me karar­lı­lı­ğı­nı sür­dür­mek­te­dir. Japon­ya, Kuzey Ame­ri­ka, EMEA (Avru­pa, Kana­da, Avust­ral­ya, İsr­ail) ve  Çok Ulus­lu Pazarlar’daki faali­yet­le­ri ile dün­ya çapın­da ilk 20 için­de yer alan Astel­las, Türkiye’de ope­ras­yo­na baş­la­dı­ğı 2008 yılın­dan bu yana karar­lı bir şekil­de büyü­mek­te­dir. Tüm dün­ya­da 17.200’den faz­la çalı­şa­nı bulu­nan Astel­las, Türkiye’de Organ Nak­li, Üro­lo­ji, Enfek­si­yon ve Onko­lo­ji alan­la­rın­da teda­vi seçe­nek­le­ri sun­mak­ta­dır. Uzman­laş­tı­ğı teda­vi alan­la­rın­da­ki tüm mev­cut ve yeni­lik­çi ürün­le­ri­ni, Türkiye’deki has­ta­la­rın eri­şi­mi­ne sun­ma­yı hedef­le­mek­te ve bunun için çalış­ma­la­rı­nı yoğun ola­rak sürdürmektedir.

İlgili Haberler