Astellas İlaç Türkiye, 10. yılını 10 okulu yenileyerek kutladı!

Astel­las İlaç gönül­lü­le­ri, Türkiye’nin fark­lı böl­ge­le­rin­den, fark­lı şehir­ler­de 10 okul yeni­le­mek için 18.648 km yol kate­de­rek 512 öğren­ci­nin haya­tı­na dokundu!

Astel­las İlaç Tür­ki­ye, kurum­sal sos­yal sorum­lu­luk kap­sa­mın­da Top­lum Gönül­lü­le­ri Vak­fı (TOG) ile yürüt­tü­ğü 10. Yıl­da 10 Okul Yeni­le­me” pro­je­si­ni tamam­la­dı. Çalı­şan­la­rı­nın gönül­lü emek­le­ri ve Top­lum Gönül­lü­sü genç­le­rin kat­kı­la­rı ile 10 fark­lı şehir­de 10 okul yeni­le­yen Astel­las İlaç Tür­ki­ye, 512 öğren­ci­nin haya­tı­na dokun­du­ğu sos­yal sorum­lu­luk pro­je­siy­le eği­tim dün­ya­sı­na değer kattı.

Astel­las İlaç’ın Türkiye’deki 10. yılı­na özel haya­ta geçi­ri­len pro­je­de, Top­lum Gönül­lü­sü genç­le­re yapı­lan çağ­rı ile Türkiye’nin fark­lı böl­ge­le­rin­de­ki ihti­yaç sahi­bi okul­lar titiz­lik­le belir­len­di. Pro­je kap­sa­mın­da, ihti­ya­ca göre; okul­la­rın iç ve dış duvar boya­ma­la­rın­dan eğit­sel çizim­ler­le süs­len­me­si­ne ve ders masa­la­rı­nın tami­ri­ne, okul bah­çe­si­nin düzen­len­me­sin­den ağaç diki­mi­ne kadar bir­çok çalış­ma ger­çek­leş­ti­ril­di. Gönül­lü­le­rin ve Astel­las çalı­şan­la­rı­nın yanı sıra okul öğret­men­le­ri­nin ve öğren­ci­le­ri­nin de keyif­le katıl­dı­ğı yeni­le­me çalış­ma­la­rı kurum kül­tü­rü­nü sağ­lam­laş­tı­rır­ken ülke eko­no­mi­si­ne de kat­kı sağladı. 

Urfa’dan Samsun’a, Van’dan Sakarya’ya 10 okul

Pro­je kap­sa­mın­da sıra­sıy­la Şan­lı­ur­fa, Sivas, Adı­ya­man, Sam­sun, Van, Tokat, Elâ­zığ, Bit­lis ve Balı­ke­sir şehir­le­rin­de­ki birer köy oku­lun­da yeni­le­me çalış­ma­la­rı yapıl­dı. Son ola­rak Sakar­yadaki bir okul­da yapı­lan yeni­le­me çalış­ma­la­rı ile 10 okul hede­fi­ne ula­şan pro­je; bir ara­ya getir­di­ği Astel­las çalı­şan­la­rı, gönül­lü­ler, okul öğret­men­le­ri, öğren­ci­le­ri ve veli­le­ri için pay­la­şı­ma ve bir­lik­te çalış­ma­ya daya­nan bir ortam yara­tır­ken; zaman zaman bir­lik­te yapı­lan müzik­ler­le, zaman zaman oyna­nan bah­çe oyun­la­rıy­la güzel anı­lar bıraktı. 

Pro­je kap­sa­mın­da yürü­tü­len çalış­ma­lar­la 18.648 km yol kate­di­le­rek top­lam­da 512 öğren­ci­ye ula­şıl­dı. Astel­las İlaç Tür­ki­ye çalı­şan­la­rı büyük bir heye­can ve keyif­le ger­çek­leş­tir­dik­le­ri sos­yal sorum­lu­luk     pro­je­si­nin yor­gun­lu­ğu­nu atar­ken, şir­ket ola­rak 10. yıl­la­rı­nı bu şekil­de kut­la­ma­nın guru­ru­nu yaşadılar.

Astel­las Hakkında:

Japonya’nın önem­li kuru­luş­la­rın­dan, 1894 yılın­da kuru­lan Fuji­sa­wa ile 1923’te kuru­lan Yamanouchi’nin bir­leş­me­siy­le 2005 yılın­da olu­şan genç Astel­las İlaç, yeni­lik­çi ve güve­ni­lir ürün­le­ri ile ken­di­ni tüm dün­ya­da­ki insan­la­rın sağ­lı­ğı­nı iyi­leş­tir­me­ye ada­mış­tır. Dün­ya ilaç sek­tö­rün­de, önem­li Ar-Ge ve tanı­tım faali­yet­le­ri­ni bir­leş­ti­re­rek temel teda­vi alan­la­rın­da öncü ve en iyi ürün­le­ri geliş­tir­me karar­lı­lı­ğı­nı sür­dür­mek­te­dir. Japon­ya, Kuzey Ame­ri­ka, EMEA (Avru­pa, Kana­da, Avust­ral­ya, İsr­ail) ve Çok Ulus­lu Pazarlar’daki faali­yet­le­ri ile dün­ya çapın­da ilk 20 için­de yer alan Astel­las, Türkiye’de ope­ras­yo­na baş­la­dı­ğı 2008 yılın­dan bu yana karar­lı bir şekil­de büyü­mek­te­dir. Tüm dün­ya­da 17.200’den faz­la çalı­şa­nı bulu­nan Astel­las, Türkiye’de Organ Nak­li, Üro­lo­ji, Enfek­si­yon ve Onko­lo­ji alan­la­rın­da teda­vi seçe­nek­le­ri sun­mak­ta­dır. Uzman­laş­tı­ğı teda­vi alan­la­rın­da­ki tüm mev­cut ve yeni­lik­çi ürün­le­ri­ni, Türkiye’deki has­ta­la­rın eri­şi­mi­ne sun­ma­yı hedef­le­mek­te ve bunun için çalış­ma­la­rı­nı yoğun ola­rak sür­dür­mek­te­dir.     http://www.astellas.com.tr/

Top­lum Gönül­lü­le­ri Vak­fı (TOG) Hakkında:

2002 yılın­da kuru­lan Top­lum Gönül­lü­le­ri Vak­fı (TOG); Genç­le­rin öncü­lü­ğün­de, yetiş­kin­le­rin reh­ber­li­ğin­de” diye­rek genç­le­rin kişi­sel geli­şim­le­ri­ne kat­kı sağ­la­yan bir vakıf­tır. Genç­le­rin top­lum­sal ve çev­re­sel sorun­la­ra çözüm üre­tecek potan­si­yel­le­ri ve ener­ji­le­ri oldu­ğu­na ina­nan TOG, genç­le­re sos­yal sorum­lu­luk eği­tim­le­ri vere­rek sos­yal sorun­la­ra çözüm üre­ten pro­je­ler ger­çek­leş­tir­me­le­ri için alan yara­tır. Tür­ki­ye gene­lin­de Top­lum Gönül­lü­sü genç­ler her yıl çocuk hak­la­rın­dan kül­tür sana­ta, engel­li far­kın­da­lı­ğın­dan sağ­lı­ğa, hay­van hak­la­rın­dan sür­dü­rü­le­bi­lir yaşa­ma kadar bir­çok tema­da pro­je­ler üre­te­rek sos­yal fay­da yara­tan çalış­ma­lar ger­çek­leş­ti­rir­ler. Top­lum Gönül­lü­sü genç­ler, Türkiye’nin her yerin­de üni­ver­si­te­ler­de öğren­ci kulü­bü, top­lu­lu­ğu veya gru­bu ola­rak bir ara­ya gele­rek, belir­le­dik­le­ri ihti­yaç­la­ra göre sür­dü­rü­le­bi­lir sos­yal sorum­lu­luk pro­je­le­ri haya­ta geçi­rir­ler. 2019 yılın­da, 124 TOG Top­lu­lu­ğu, 72 şehir­de 1.933 sos­yal sorum­lu­luk çalış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di. Top­lum Gönül­lü­le­ri, bu pro­je­ler için yerel kay­na­ğı da hare­ke­te geçi­re­rek pro­je­le­re yerel hal­kın katı­lı­mı­nı da sağ­la­dı­lar. www.tog.org.tr

İlgili Haberler