Asım Çifter Omega Pharma Genel Müdürü

Asim

Der­mo­koz­me­tİk ve OTC sek­tö­rü­nün lide­ri kabul edi­len Ome­ga Phar­ma, Genel Müdür­lük göre­vi­ne Asım Çifter’i getir­di. Geç­ti­ği­miz ay Ome­ga Pharma’daki yeni göre­vi­ne ata­nan Asım Çif­ter, sağ­lık ve ilaç sek­tö­rün­de­ki kari­ye­ri­ne 1998 yılın­da Ecza­cı­ba­şı Giri­şim Pazar­la­ma A.Ş.’de Tica­ri Pazar­la­ma Uzman Yar­dım­cı­sı ola­rak baş­la­dı. 19982010 yıl­la­rı ara­sın­da Ecza­cı­ba­şı Giri­şim Pazarlama’da Kanal Satış Müdür­lü­ğü, Zin­cir Mağa­za­lar Özel Müş­te­ri Yöne­ti­ci­li­ği, Müş­te­ri Tem­sil­ci­li­ği, Tica­ri Pazar­la­ma depart­ma­nın­da Kate­go­ri Uzman­lı­ğı gibi pozis­yon­lar­da çalış­tı. 20102012 yıl­la­rı ara­sın­da Boeh­rin­ger Ingelheim’de Ulu­sal Satış Müdür­lü­ğü göre­vi­ni üst­le­nen Çif­ter, ilaç ve sağ­lık sek­tö­rün­de­ki kari­ye­ri­ni OTC ve der­mo­koz­me­tik sek­tö­rü­nün devi Ome­ga Pharma’da sürdürecek.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment