Arven İlaç, yerli biyobenzeri üretti

TEM­MUZ 2016

Tok­söz Grup bün­ye­sin­de­ki Arven İlaç, ilk biyo­ben­zer ürü­nü geliş­ti­rip üre­te­rek Türkiye’de bir ilke imza atma­yı başar­dı. Ürün, kan­ser has­ta­la­rı­nın enfek­si­yon­lar kar­şı­sın­da zayıf düş­me­le­ri­ne neden olan, kemo­te­ra­pi­nin baş­lı­ca hema­to­lo­jik yan etki­si Nötropeni”nin engel­len­me­si­ne yar­dım­cı oluyor. 

Sağ­lık Bakan­lı­ğı tara­fın­dan ruh­sat­lan­dı­rı­lan ilaç, beyaz kan hüc­re­le­ri­nin sayı­sı­nın azal­ma­sı ola­rak bili­nen ve kemo­te­ra­pi­nin en sık görü­len hema­to­lo­jik yan etki­si olan nötropeni”yi engel­le­ye­rek, vücu­dun enfek­si­yon­dan daha az etki­len­me­si­ne yar­dım­cı oluyor.

arven ekibi

Tok­söz Grup Arven İlaç Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Ahmet Tok­söz, 9 yıl­lık bir Ar-Ge süre­ci­nin ese­ri olan ürün ile Türkiye’de bir ilke imza atmak­tan, sek­tör­de dev­rim nite­li­ğin­de bir yeni­lik ger­çek­leş­tir­miş olmak­tan büyük mut­lu­luk ve gurur duyuyoruz. 

Ürün Türkiye’de ruh­sat alma­sı­nın ardın­dan Avru­pa ve Asya pazar­la­rı için de ruh­sat­lan­dır­ma süre­ci baş­la­ya­cak. Buna ek ola­rak, ABD paza­rı için de Ame­ri­kan Gıda ve İlaç Daire­si FDA ile bir ön top­lan­tı ger­çek­leş­tir­dik. ABD’deki süre­ci önü­müz­de­ki yıl baş­la­ta­ca­ğız” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment