Artroskopik cerrahi % 90 arttı

Prof. Dr. Meh­met Aşık

Tür­ki­ye Spor Yara­lan­ma­la­rı Art­ros­ko­pi ve Diz Cer­ra­hi­si Der­ne­ği (TUS­YAD) tara­fın­dan düzen­le­nen ve ulus­la­ra­ra­sı kong­re olma özel­li­ği taşı­yan Türk Spor Yara­lan­ma­la­rı, Art­ros­ko­pi ve Diz Cer­ra­hi­si Kong­re­si İstanbul’da gerçekleşti.

Türkiye’de ilk kal­ça art­ros­ko­pi­si ame­li­ya­tı­nı ger­çek­leş­ti­ren TUS­YAD Baş­ka­nı Prof. Dr. Meh­met Aşık, kong­re­de yap­tı­ğı konuş­ma­da, Kal­ça ekle­min­de bugü­ne kadar açık ame­li­yat­lar­la ger­çek­leş­ti­ri­len bir­çok has­ta­lı­ğın teda­vi­si, artık endos­ko­pik yön­tem­ler­le (2 veya 3 delik­ten ger­çek­leş­ti­ri­len kapa­lı ame­li­yat) kolay­lık­la yapı­la­bil­mek­te­dir. Bu yön­tem­le has­ta­la­rın has­ta­ne­de kalış süre­si  1 gün gibi kısa süre­ye indi­ril­miş olup, iyi­leş­me döne­mi de çok rahat ve hız­lı geç­mek­te­dir. Eski yön­tem­ler­le uygu­la­nan, kla­sik cer­ra­hi müda­ha­le­ler yeri­ne Türkiye’de son dönem­de art­ros­ko­pik cer­ra­hi­de %90 ora­nın­da artış görülmektedir”.

Art­ros­ko­pik cer­ra­hi işlem­ler­de, Türkiye’nin dün­ya­nın önde gelen mer­kez­le­rin­den biri oldu­ğu­nu belir­ten Prof. Dr. Aşık, artık ABD’de yapı­lan tüm müda­ha­le­le­rin Türkiye’de de yapı­la­bil­di­ği­ni söz­le­ri­ne ekledi.

İlgili Haberler

Leave a Comment