Artık Kalpler Susmasın!

Türk Kar­di­yo­lo­ji Derneği’nin lider­li­ğin­de ve AstraZeneca’nın des­te­ğiy­le baş­la­tı­lan Artık Kalp­ler Sus­ma­sın” sos­yal sorum­lu­luk kam­pan­ya­sı ani kalp kri­zi­ne (Akut Koro­ner Send­rom) kar­şı top­lum bilin­ci­ni artır­ma­yı hedef­li­yor. Pro­je kap­sa­mın­da sos­yal med­ya­da yeni bir sağ­lık hare­ke­ti baş­la­tı­lı­yor ve her­kes sev­dik­le­ri­nin kalp sağ­lı­ğı­nı koru­ma­sı­na yar­dım­cı olmak için, onla­ra kalp dos­tu görev­ler ver­me­ye çağ­rı­lı­yor. #artik­kalp­ler­sus­ma­sin hashtag’i ile Ins­tag­ram ve Facebook’ta pay­la­şı­lan vide­olar ara­sın­dan Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği üye­le­rin­den olu­şan jüri tara­fın­dan seçi­lecek en yara­tı­cı 5 vide­onun sahi­bi, ünlü şef Arda Türk­men ile kalp dos­tu bir yemek yeme şan­sı yaka­la­ya­cak. Ayrın­tı­lı bil­gi Türk Kar­di­yo­lo­ji Derneği’nin www.tkd.org.tr web site­sin­de katı­lım­cı­lar ile paylaşılmakta.

İlgili Haberler

Leave a Comment