Arolat’la 50 yıl”

arolat-2ARA­LIK 2015

Türk basın dün­ya­sı­nın duayen isim­le­rin­den Osman Saf­fet Aro­lat’ın mes­lek haya­tı­nın 50. yılı­nı kut­la­dık, tüm sev­dik­le­riy­le birlikte…

Eko­no­mi dün­ya­sı­nın tanın­mış sima­la­rı­nın ve usta gaze­te­ci­le­rin katıl­dı­ğı gece­nin sunu­cu­lu­ğu­nu Ebru Baki ve Hakan Gül­dağ yaptı.

Gece­ye katı­lan­la­rın bir bölü­mü Osman Saf­fet Aro­latla ilgi­li anı­la­rı­nı dile getirdi.

Gece­nin sonun­da veri­len kok­teyl­de İş Ban­ka­sı Kül­tür Yayınları’ndan çıkan Babı­âli Anı­la­rım” adlı kita­bı­nı katı­lım­cı­la­ra imza­la­yan Osman Saf­fet Aro­lat, halen Dün­ya Gazetesi’nin baş­ya­zar­lı­ğı­nı yapmaktadır.

BİR ANI / Ali SEVEN

Dar­be­yi yapamadık!

Ben Mil­li­yetin gece yazı işle­ri sorum­lu­la­rın­dan oldu­ğum yıl­lar­da (19761983), Osman ağa­bey, bize İst­ihb­ar­at Şefi ola­rak gelmişti.

kapak-01kapak-02Osman ağa­bey­le ben o yıl (1979) tanış­tım. Benim aykı­rı” oldu­ğu­mu gören Osman ağa­bey, Mil­li­yetın yöne­ti­miy­le sorun­lar yaşa­dı­ğı­mı ve bu sorun­la­rın çözü­mü için müca­de­le­ler ver­di­ği­mi göz­lem­li­yor­du. Zira, ben o zaman­lar aynı zaman­da Tür­ki­ye Gaze­te­ci­ler Sen­di­ka­sı (TGS)’nin işye­ri tem­sil­ci­si” idim.

İlerl­ey­en gün­ler­de gaze­te yöne­ti­mi­ni ele geçir­mek için Osman ağa­bey ve bir kaç arka­daş­la bir­lik­te dar­be plan­la­rı” yap­tık. Ama, bu plan­la­rı­mı­zı haya­ta geçi­re­me­den ben ken­di iste­ğim­le Mil­li­yetteki göre­vim­den ayrıldım.

Bir­lik­te geçir­di­ği­miz bir­kaç yıla rağ­men dost­lu­ğu­muz her zaman daim kal­dı. Basın cami­asın­da geçir­di­ğim 45 yıl­da kay­bet­ti­ğim tüm mes­lek­taş­la­rı­ma rah­met diler­ken, Osman ağa­be­yi­me sağ­lık­lı uzun ömür­ler diliyorum.

İlgili Haberler

Leave a Comment