Araç içi bebek koltukları kalbi durdurabilir!

Araç içi bebek kol­tuk­la­rı hayat kur­ta­rı­yor. Ancak bir yaşın­dan küçük bebek­le­rin 30 daki­ka­dan uzun süre araç içi bebek kol­tu­ğun­da kal­ma­sı kal­bi­ni dur­du­ra­bi­lir. Uzman­lar, 1 yaşın­dan küçük bebek­le­rin omur­ga sağ­lı­ğı­nın korun­ma­sı, solu­num ve kalp sağ­lı­ğı­nın teh­li­ke­ye atıl­ma­ma­sı için, araç içi bebek kol­tuk­la­rı­nın 30 dere­ce eğim­li olma­sı­na, yol­cu­luk­la­rın ise 30 daki­ka­dan faz­la olma­ma­sı­na dik­kat edil­me­si gerek­ti­ği­ni söy­lü­yor. Bir yaşın­dan küçük bebek­le­rin, araç içi bebek kol­tuk­la­rın­da 30 daki­ka­dan daha uzun süre otur­tul­ma­sı kal­bi­ni dur­du­ra­bi­lir. Yapı­lan araş­tır­ma­la­ra göre 40 dere­ce eği­me sahip araç içi bebek kol­tuk­la­rın­da yarım saat­ten daha faz­la otu­ran­lar, yatan bebek­le­re oran­la kalp hız­la­rı ve soluk­la­rı artar­ken, kan­da­ki oksi­jen sevi­ye­le­ri ise düşü­yor. Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Fiz­yo­te­ra­pi ve Reha­bi­li­tas­yon Bölüm Baş­ka­nı Doç. Dr. Def­ne Kaya, araş­tır­ma­nın sonuç­la­rı­nı şöy­le açık­lı­yor: Bir yaşın­dan küçük 40 bebe­ğin; solu­num fre­kan­sı, kalp hızı, kan­da­ki oksi­jen ve kar­bon­di­ok­sit sevi­ye­le­ri­nin, araç­la­rın hare­ket hız­la­rı­na ve bebek kol­tuk­la­rı­nın eğim­le­ri­ne göre deği­şim­le­ri ölçül­dü. En az olum­suz etki­nin ara­ba hare­ket­siz iken 30 dere­ce eğim­li araç bebek kol­tu­ğu orta­ya çık­tı. Buna kar­şın ara­ba hare­ket­siz olsa bile 40 dere­ce eğim­li kol­tu­ğun bebe­ğin solu­num fre­kan­sı­nı ve kalp hızı­nı artır­dı­ğı belir­len­di. Saat­te 50 km hız­la giden bir araç­ta ise 40 dere­ce eğim­li bebek kol­tu­ğun­da yol­cu­luk yapan bebe­ğin vücu­dun­da­ki oksi­jen mik­ta­rı % 5 düşüyor.”

İlgili Haberler

Leave a Comment