Ar-Ge ödülü İLKO’nun

50 yıl­lık biri­kim ve tec­rü­be­nin bugün­kü tem­sil­ci­si İLKO İlaç, bu yıl 7’incisi düzen­le­nen Altın Havan Ödülleri’nde Ar-Ge ödü­lü­nün sahi­bi oldu. İLKO İlaç ve İLKO İlaç Ar-Ge Mer­ke­zi İLKO ARGEM, ödü­lü Kont­rol­lü salım sağ­la­yan ve hemen salım sağ­la­yan Mor­fin Sül­fat Film Tab­let for­mü­las­yon­la­rı geliş­ti­ril­me­si ve bit­miş ürün ola­rak üre­til­me­si’ çalış­ma­sıy­la alma­ya hak kazan­dı. İLKO İlaç’ın büyük bir sos­yal sorum­lu­luk göre­vi­ni yeri­ne geti­re­rek üre­ti­mi­ni ger­çek­leş­tir­di­ği, Türkiye’nin ilk yer­li mor­fin tab­le­ti saye­sin­de, özel­lik­le­ile­ri evre kan­ser has­ta­lı­ğın­da kar­şı­la­şı­lan kro­nik ağrı­la­rın gide­ril­me­sin­de büyük görev üst­le­nen ila­ca, has­ta­lar artık daha hız­lı ve düşük mali­yet­le ulaşabiliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment