Antidepresanlar mutluluk hapı değil’

Dr. Cem Hızlan

Avus­tu­ral­ya­lı Que­ens­land Üniversitesi’nin, 2013 yılın­da yürüt­tü­ğü dep­res­yon vaka­la­rıy­la ilgi­li araş­tır­ma­sı­na göre dün­ya­nın yüz­de 4’ü (yak­la­şık 300 mil­yon kişi) dep­res­yon­da. Teda­vi için uzman­la­ra baş­vur­ma­yan­lar da dahil edil­di­ğin­de raka­mın çok daha faz­la oldu­ğu tah­min edi­li­yor. Sağ­lık Bakanlığı’nın 2 Şubat 2015 tari­hin­de Türkiye’deki anti­dep­re­san ilaç kul­la­nı­mıy­la ilgi­li açık­la­dı­ğı veri­le­re göre, Türkiye’de, her 10 kişi­den 1’i anti­dep­re­san kul­la­nı­yor ve anti­dep­re­san kul­la­nı­mın­da kadın­lar erkek­le­ri iki­ye kat­lı­yor. Anti­dep­re­san kul­la­nır­ken bunun dok­tor taki­bin­de sür­dü­rül­me­si­nin ve son­lan­dı­rı­la­ca­ğı zama­na dok­tor­la bir­lik­te karar veril­me­si­nin en doğ­ru­su oldu­ğu­nu vur­gu­la­yan Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Psi­ki­yat­ri Uzma­nı Dr. Cem Hız­lan Bir dok­to­run öne­ri­si ve taki­bi altın­da oldu­ğu süre­ce anti­dep­re­san­la­rın güven­li ilaç­lar oldu­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz” dedi.

2030’DA KÜRE­SEL KRİZ HALİ­NE GELECEK

Dün­ya Sağ­lık Örgütü’nün (WHO) yayım­la­dı­ğı 2014 Ruh Sağ­lı­ğı Atlası”na göre 2030 yılın­da dep­res­yon küre­sel bir kriz yara­ta­cak. Anti­dep­re­san kul­la­nı­mı­nı dok­tor öner­miş olsa bile bir ila­cın neden kul­la­nıl­dı­ğı, ilaç­tan ne bek­le­ye­bi­le­ce­ği­miz, gerek­li­li­ği­nin nere­den doğ­du­ğu gibi konu­lar­da ila­cı kul­la­nan kişi­nin bil­gi sahi­bi olma­sı yal­nız­ca bir­ta­kım soru­la­rın yanıt bul­ma­sı için değil, teda­vi­nin de etkin­li­ği­ne kat­kı­da bulu­na­cak önem­li bir unsur. Psi­ki­yat­ri Uzma­nı Dr. Cem Hız­lan, anti­dep­re­san­la­rın özel­lik­le mut­lu­luk hor­mo­nu salgılatması”nın tama­men yan­lış bir ina­nış oldu­ğu­na dik­kat çeke­rek, Anti­dep­re­san­la­rın asıl etki­si bizim duy­gu hali­miz­de bir deği­şik­lik yap­mak­tan çok, aksa­mak­ta olan bir­ta­kım zihin­sel fok­si­yon­la­rı düzen­le­mek şek­lin­de­dir. Yani anti­dep­re­san kul­la­nır­ken olay­lar kar­şı­sın­da yine üzü­lür, kızar, pani­ğe kapı­lı­rız fakat bun­lar olay­la­rın gerek­tir­di­ği boyut­lar­la sınır­lı kalır ve kısır dön­gü hali­ni alıp has­ta­lı­ğa dönüş­mez” dedi.

ANTİ­D­EPR­ES­ANL­AR KOLAY­LIK­LA KESİLEBİLİR

Bir anti­dep­re­sa­nı kul­lan­ma­ya baş­lar­san altı ay boyun­ca kese­mez­sin’ kanı­sı­nın da yan­lış oldu­ğu­nu belir­ten Hız­lan, Çok kısa etki­li bir- iki anti­dep­re­san dışın­da anti­dep­re­san­lar kolay­lık­la ve azalt­ma­ya gerek olma­dan kesi­le­bi­lir, bıra­kı­la­bi­lir. Bura­da sorun ilaç­la ilgi­li değil, durum­la ilgi­li. Anti­dep­re­san kul­la­nır­ken zama­nın­dan önce kesil­di­ğin­de has­ta­lı­ğın belir­ti­le­ri kısa zaman­da tek­rar­lar. Anti­dep­re­san kul­la­nı­mı, has­ta­lı­ğın tek­rar­la­ma­ya­ca­ğın­dan emin ola­na kadar son­lan­dı­rıl­ma­ma­lı” diye konuştu.

DEP­RES­YON MUT­SUZ­LUK DEĞİLDİR

Dep­res­yon ile mut­suz­luk bir­bi­ri­ne çok karış­tı­rıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Hız­lan bu konu­da şu bil­gi­le­ri ver­di: Mut­suz­luk, bizi etki­le­yen bir durum kar­şı­sın­da his­set­ti­ği­miz sağ­lık­lı bir duy­gu­dur. Dep­res­yon ise mut­suz­luk duy­gu­su­nun, olay­lar­dan bağım­sız hale gele­rek sürek­li­lik kazan­ma­sı; sağ­lık­lı bir duy­gu olan mut­suz­lu­ğun artık olay­lar­dan bağım­sız ola­rak ade­ta bir kısır dön­gü yara­tıp ken­di ken­di­ne var­lı­ğı­nı sür­dür­me­si hali­dir. İşte bu neden­le anti­dep­re­san­lar mut­suz­lu­ğu teda­vi etmez ya da biz mut­suz oldu­ğu­muz­da anti­dep­re­san kul­la­nır­sak duy­gu hali­miz­de bir deği­şik­lik olmaz. Fakat dep­res­yon söz konu­suy­sa, aksa­mak­ta olan fonk­si­yo­nu – yani olay­lar­dan bağım­sız ola­rak devam eden mut­suz­luk hali­nin kısır dön­gü­sü­nü orta­dan kal­dı­rır. Ank­si­ye­te ve diğer kul­la­nım alan­la­rı için de ben­ze­ri bir etki biçi­mi söz konu­su­dur.” Dr. Cem Hızlan

İlgili Haberler

Leave a Comment