Antibiyotikler çocukları hasta ediyor

Antibiyotikler_Ast__m_ve_Obeziteye_Neden_Oluyor_Gorsel_1_GÜN­CEL / MART 2016

Yapı­lan araş­tır­ma­lar, kul­la­nı­lan anti­bi­yo­tik­le­rin bağır­sak flo­ra­sı­nı değiş­tir­di­ği­ni, bu deği­şik­li­ğin ise astım­dan, kan­se­re, şiş­man­lık­tan, diya­be­te, dep­res­yon­dan, enfek­si­yon has­ta­lık­la­rı­na kadar bir çok soru­na neden oldu­ğu­nu orta­ya koyuyor.

Hel­sin­ki Üni­ver­si­te­sin­de Ocak ayın­da yapı­lan bir araş­tır­ma­da, iki yaşın­dan önce tek­rar eden anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nın, bağır­sak flo­ra­sın­da deği­şik­lik­ler yap­tı­ğı­nı, çocuk­lar­da hem astım hem de obe­zi­te ris­ki­ni art­tır­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Çocuk Sağ­lı­ğı Has­ta­lık­la­rı, Çocuk Aler­ji ve İmm­un­ol­oji Uzma­nı Doç. Dr. Akgül Akpı­nar­lı Antony, konu ile ilgi­li şöy­le konuş­tu: Çocuk­lar­da anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mın­da çok dik­kat­li olmak, anti­bi­yo­tik ihti­ya­cı­nı belir­le­mek için hem kli­nik, hem de labo­ra­tu­var test­le­ri kul­lan­mak gere­ki­yor. Test sonuç­la­rın­dan emin olduk­tan son­ra anti­bi­yo­tik teda­vi­si­ne baş­lan­ma­lı, aksi tak­dir­de fay­da­dan çok zarar verebilirler.”

İlgili Haberler

Leave a Comment