Antibiyotik direncine karşı katran” araştırması

katranGÜN­CEL / OCAK 2016

Ana­do­lu top­rak­la­rın­da asır­lar­dır anti­bak­te­ri­yel, anti­fun­gal ve yara iyi­leş­tir­me özel­li­ği dola­yı­sı ile kul­la­nı­lan kat­ran bir Akde­niz Projesi’ne dönüşüyor.

Tür­ki­ye, Fran­sa ve Fas’tan üç üni­ver­si­te­nin yürü­te­ce­ği Geç­miş­te ve Günü­müz­de Akdeniz’de Tıb­bi Ağaç” isim­li pro­je­de Üskü­dar Üni­ver­si­te­si de önem­li bir görev üstlenecek.

Prof. Dr. Muh­sin Konuk, Bu pro­je, anti­bi­yo­tik diren­ci­nin pik yap­tı­ğı ve yeni ilaç­la­rın olma­dı­ğı bir süreç­te, kapan­ma­yan yara­la­rın teda­vi­si ile anti­bi­yo­tik diren­ci yük­sek mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın orta­dan kal­dı­rıl­ma­sı açı­sın­dan gele­ne­ğe dön­me­nin’ bir yolu­nu aça­bi­lir” dedi.

Konuk, yüz­yıl­lar boyun­ca halk tara­fın­dan çeşit­li amaç­lar­la kul­la­nı­lan kat­ra­nın araş­tı­rıl­ma­sı için ger­çek­leş­ti­ri­lecek pro­je­de yer alma­nın önem­li oldu­ğu­nu belir­te­rek pro­je­nin bilim dün­ya­sı açı­sın­dan önem­li sonuç­la­rı ola­ca­ğı­nı söyledi.

İlgili Haberler

Leave a Comment