Antibiyotik direncine çareyi Türk bilim insanları bulabilir

Yrd. Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu
Yrd. Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu

TEM­MUZ 2016

ABD’de Türk bilim insan­la­rı tüm anti­bi­yo­tik­le­re kar­şı direnç gös­te­ren bir bak­te­ri­ye kar­şı siner­jis­tik ola­rak adlan­dı­rı­lan bir ilaç kom­bin­sa­yo­nu geliş­tir­di. Yapı­lan bu çalış­ma sis­tem biyo­lo­ji­si­nin en pres­tij­li ve en etki­li der­gi­si Mole­cu­lar Sys­tems Biology’nin Hazi­ran sayı­sın­da kapak ola­rak yayınlandı.

ABD Savun­ma Bakanlığı’nın kale­me aldı­ğı rapor­da, ülke­de ilk kez tüm anti­bi­yo­tik­le­re kar­şı direnç­li bir bak­te­ri­ye rast­lan­dı­ğı orta­ya çık­tı. Pennsyl­va­nia eya­le­tin­de bir has­ta­nın idrar yol­la­rı enfek­si­yo­nu teda­vi­si sıra­sın­da kar­şı­la­şı­lan bak­te­ri­ye, en güç­lü anti­bi­yo­tik olan ve tüm diğer anti­bi­yo­tik­ler yeter­siz kal­dı­ğın­da son çare’ ola­rak kul­la­nı­lan Colistin’in bile işe yara­ma­dı­ğı gösterildi. 

HİSS­ETT­İĞ­İ­MİZ TAM BİR ÇARESİZLİK”

ABD Has­ta­lık Kont­rol ve Önle­me Mer­ke­zi (CDC) yöne­ti­ci­si Tom Fri­eden, yolun sonu­nun yak­laş­tı­ğı­nı ifa­de ede­rek, Bu durum bize gös­te­ri­yor ki anti­bi­yo­tik­ler için yolun sonu uzak değil. Bir gün teda­vi­si için anti­bi­yo­ti­ği olma­yan yoğun bakım has­ta­la­rı­mız ya da idrar yolu enfek­si­yo­nu geçi­ren has­ta­la­rı­mız ola­bi­lir. His­set­ti­ği­miz tam bir kor­ku ve çare­siz­lik. O nok­ta bizim gel­me­me­miz gere­ken bir yer” dedi. 

Teda­vi edi­le­me­yen bu bak­te­ri­nin tüm ülke­de ve dün­ya­da yayıl­ma­sın­dan endi­şe edi­li­yor. Tam da bu nok­ta­da Har­vard Üni­ver­si­te­si ve MIT Üni­ver­si­te­le­ri ortak­lı­ğın­da, Har­vard Tıp Fakültesi’nde araş­tır­ma­cı olan Doç. Dr. Murat Çokol, Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Öğre­tim Üye­si Yrd. Doç. Dr. Kaan Yılan­cı­oğ­lu, Antal­ya Ulus­la­ra­ra­sı Üni­ver­si­te­si Öğre­tim Üye­si Hilal Kazan ve Araş­tır­ma­cı Meli­ke Çakmak’ın yer aldı­ğı bir çalış­ma, sis­tem biyo­lo­ji­si­nin en pres­tij­li ve en etki­li der­gi­si Mole­cu­lar Sys­tems Biology Dergisi’nin Hazi­ran sayı­sın­da kapak ola­rak yayınlandı.

SİN­ERJ­İS­TİK İLAÇ KOM­Bİ­N­ASY­ONL­ARI İLE ÜMİ­TL­ER YEŞERİYOR

Maka­le­de ara­la­rın­da Türk aka­de­mis­yen­le­rin de yer aldı­ğı bilim insan­la­rı­nın üze­rin­de çalış­tı­ğı ilaç kom­bi­nas­yo­nuy­la ilgi­li çalış­ma anla­tıl­dı. Maka­le­de şu görüş­le­re yer verildi:

Yeni anti­bi­yo­tik ara­yı­şı­nın gel­di­ği son nok­ta­da ümit­le­rin tüken­me­si, yeni anti­bi­yo­tik­le­rin bulu­na­ma­ma­sı bilim adam­la­rı­nı çare­siz bıra­kı­yor, bu durum­da bir­lik­te kul­la­nıl­dık­la­rın­da etkin­lik­le­ri artan siner­jis­tik ola­rak adlan­dı­rı­lan ilaç kom­bi­nas­yon­la­rı­nın kul­la­nıl­ma­sı en hız­lı ve tek çare ola­rak göze çarpıyor.

Türk bilim adam­la­rı­nın yap­tı­ğı çalış­ma­ya göre direnç­li olsun veya olma­sın bak­te­ri­ler siner­jis­tik ilaç kom­bi­nas­yon­la­rın­dan yük­sek oran­da etki­le­ni­yor. Halk ara­sın­da vere­me yol açtı­ğı bili­nen tüber­kü­loz bak­te­ri­si, Myco­bac­te­ri­um tuber­cu­lo­sis, idrar yol­la­rı enfek­si­yon­la­rı baş­ta olmak üze­re bir­çok enfek­si­yo­nun kay­na­ğı olan koli basi­li, Esc­he­ric­hia coli ve Staphy­lo­coc­cus aure­us bak­te­ri­le­ri üze­rin­de yapı­lan çalış­ma sonu­cun­da gele­cek­te hekim­le­rin kli­nik­te kul­la­na­bi­le­ce­ği bir­çok ilaç kom­bi­nas­yo­nu­nun bulun­ma­sı ümit­le­ri yeşertti. 

Türk bilim adam­la­rı bu çalış­ma­nın sonuç­la­rı­nın kısa vade­de mey­ve­le­ri­ni vere­ce­ği ve anti­bi­yo­tik diren­ci­ne çare ola­bi­le­ce­ği görü­şü­nü paylaşıyor”

İlgili Haberler

Leave a Comment