Antibiyotik direnci

Terör­den de, savaş­tan da büyük tehlike…

Prof. Dr. İsm­ail Balık

İlaç Bilin­ci­ni Geliş­tir­me ve Akıl­cı İlaç Derneği’nin Ankara’da düzen­le­di­ği İlaçta Gün­cel Konu­la­ra Akıl­cı Yak­la­şım Sempozyumu’nda konu­şan İlaç Bilin­ci­ni Geliş­tir­me ve Akıl­cı İlaç Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. İsm­ail Balık, Tür­ki­ye ila­cın hal­ka ücret­siz eri­şi­mi açı­sın­dan dün­ya­da en önde gelen ülke­ler­den bir tane­si ama bu top­lum­da bir taraf­tan mem­nu­ni­yet oluş­tu­rur­ken bir taraf­tan da ilaç büt­çe­si­nin son dere­ce büyü­me­si­ni ve sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni zor­laş­tı­ran bir fak­tör ola­rak orta­ya çıkı­yor, biz bunu nasıl sür­dü­re­bi­le­ce­ği­mi­zi tar­tı­şı­yo­ruz” dedi.

2 İLAÇT­AN 1’İ UYGUN­SUZ KUL­LA­NI­LI­YOR A
kıl­cı ilaç kul­la­nı­mı yak­la­şı­mı­nın artık mut­la­ka gerek halk­la, gerek dok­tor­lar­la, gerek ecza­cı­lar­la, kamu­da yer­leş­ti­ril­me­si gerek­ti­ği­nin altı­nı çizen Tür­ki­ye İ laç ve Tıb­bi Cihaz Kuru­mu Baş­ka­nı Dr. Hak­kı Gür­söz, Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü, uya­rı­la­rın­da da görü­le­ce­ği üze­re, her iki ilaç­tan biri­nin, yani ilaç­la­rın yüz­de 50’sinin uygu­suz kul­la­nım oldu­ğu­nun altı­nı çizi­yor. Ger­çek­ten çok ürkü­tü­cü rakam­lar bun­lar. Hele bu ilaç­la­rın anti­bi­yo­tik oldu­ğu­nu, direnç geliş­ti­ği­ni ve artık teda­vi­le­rin başa­rı­sız oldu­ğu­nu düşü­nür­sek, bu daha da önem­li bir sorun ola­rak kar­şı­mı­za çıkı­yor” diye konuştu.

Prof. Dr. Hak­kı Gürsöz

AKIL­CI İLAÇ KUL­LA­NI­MI­NA GEÇ­MEK ŞART
Sağ­lık, Aile, Çalış­ma ve Sos­yal İşl­er Komis­yo­nu Baş­ka­nı Prof. Dr. Vural Kavun­cu ise, akıl­cı ilaç kul­la­nı­mın Türkiye’nin ve dün­ya­nın en önem­li sağ­lık gün­dem­le­rin­den biri oldu­ğu­na vur­gu yapa­rak, Akıl­cı ilaç kul­la­nı­mı, doğ­ru ila­cı, doğ­ru kişi­ye, doğ­ru doz­da kul­lan­mak­tan geçi­yor. Tanım­la­ma basit ama bunun bu şekil­de yürü­me­di­ği­ni biz bili­yo­ruz. Yani dün­ya­da özel­lik­le geliş­mek­te olan ülke­ler­de cid­di bir sorun, öyle ki bazı kul­la­nım­lar­da, bazı alan­lar­da yüz­de 50’ye kadar gerek­siz ilaç kul­la­nı­mı­na çıka­bi­li­yor. Bu oran yüz­de 10 bile olsa bunun orta­ya çıkar­dı­ğı bir takım sorun­lar var. Mali­yet­ler var. Mese­la ülke­miz çok kuv­vet­li bir ilaç kul­la­nı­cı­sı, sene­de 2 mil­yar kutu­ya yakın ilaç tüke­ti­yo­ruz. Yak­la­şık 20 mil­yar lira­nın üze­rin­de büt­çe­miz var ama bu soru­nu sade­ce mali port­re­den ince­le­mek de doğ­ru olmaz. Yanı sıra bu ilaç­la­rın yan­lış kul­la­nı­mı veya doğ­ru olma­yan kul­la­nım­la­rı sonu­cun­da has­ta­la­ra ver­di­ği zarar­lar, organ hasar­la­rı, yeni has­ta­lık­lar, has­ta­ne­de etki­siz teda­vi­ler, yatış süre­le­ri­nin uza­ma­sı ve ilaç­la­ra kar­şı geli­şen direnç­ler. Bu şekil­de bakıl­dı­ğı zaman dün­ya­da çok önem­li bir sorun ha

Prof. Dr. Vural Kavuncu

line geli­yor. Bugün Orta Doğu coğ­raf­ya­sın­da terör ve savaş kadar önem­li bir sorun anti­bi­yo­tik­le­re kar­şı geli­şen direnç. Yani has­ta­nın teda­vi olma­sı gere­ki­yor, anti­bi­yo­tik veri­yor­su­nuz ama cevap ala­mı­yor­su­nuz, diğer anti­bi­yo­ti­ğe de direnç­li, bel­ki nere­dey­se yakın­da eli­miz­de bunun­la ilgi­li ilaç kal­ma­ya­cak kadar ve bunun neti­ce­sin­de cid­di sorun­lar orta­ya çıkıyor.

Bu sorun­la­rın orta­ya konul­ma­sı, çözüm yol­la­rı­nın araş­tı­rıl­ma­sı nok­ta­sın­da bu top­lan­tı­da gerek poli­ti­ka­cı, siya­set­çi ola­rak biz­ler yanı sıra aka­de­mis­yen­ler, ilgi­li pay­daş ens­ti­tü­ler, yöne­ti­ci­ler, ilaç sek­tö­rü tem­sil­ci­le­ri ve diğer pay­daş­lar bir ara­da her­kes ken­di yönüy­le ola­yı orta­ya dökecek ve bel­ki de önem­li karar­lar alı­na­cak. Her­kes ken­di üze­ri­ne düşen göre­vi bura­dan çıka­ra­cak­tır diye düşü­nü­yo­rum” değer­len­dir­me­sin­de bulundu.

 

 

İlgili Haberler

Leave a Comment