Anti VEGF ajanlar daha etkin ve emniyetli

e_ozmert_b

İsv­içre Luga­no Üni­ver­si­te­si mer­kez­li faali­yet gös­te­ren Avru­pa İleri Oftal­mo­lo­ji Çalış­ma­la­rı Fakül­te­si (ESA­SO) tara­fın­dan düzen­le­nen 14. Reti­na Aka­de­mi­si Kong­re­si ilk kez İstanbul’da yapıl­dı. 40 ülke­den 1000’e yakın göz heki­mi­ni bir ara­ya geti­ren kong­re­de, diya­be­te bağ­lı maku­la öde­mi ve halk ara­sın­da sarı nok­ta has­ta­lı­ğı” ola­rak bili­nen yaşa bağ­lı makü­la deje­ne­ras­yo­nu­na iliş­kin gün­cel araş­tır­ma­lar pay­la­şıl­dı. Kong­re­nin otu­rum baş­kan­la­rın­dan Anka­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Veh­bi Koç Göz Hastanesi’nden Prof. Dr. Emin Özmert’le göz has­ta­lık­la­rın­da kul­la­nı­lan Anti VEGF ajan­la­rı ile ilgi­li yapı­lan son çalış­ma­la­rı göz­den geçirdik. 

LUMI­NO­US çalış­ma­la­rı­nın sonuç­la­rı hak­kın­da bil­gi vere­bi­lir misiniz?

Lumi­no­us çalış­ma­sı; bir anti-VEGF ilaç olan vit­re­usa enjek­te edi­len ranibizumab’ın, rutin kli­nik pra­tik­te­ki uzun dönem etkin­li­ği­ni ve emni­ye­ti­ni araş­tır­mak için düzen­len­miş olan çok mer­kez­li ve 5 yıl sürecek olan çalış­ma­dır. Neovas­kü­ler yaşa bağ­lı makü­la deje­ne­ras­yo­nu (sarı nok­ta has­ta­lı­ğı ), diya­be­tik makü­la öde­mi ve reti­na ven tıkan­ma­sı has­ta­la­rı­nı kap­sa­ya­cak olan bu çalış­ma­nın, 2016 yılın­da biti­ril­me­si plan­lan­mak­ta­dır. Açık­la­nan veri­le­re göre bu bah­si geçen ilaç kont­rol grup­la­rı­na oran­la çok daha etkin ve emni­yet­li ola­rak görülmektedir. 

Vit­re­us içi­ne enjek­te edi­len ilaç­lar teda­vi şek­li­ni ne yön­de değiş­ti­ri­yor? Etki­si ne kadar sürüyor?

Son 78 yıla kadar; neovas­kü­ler tip yaşa bağ­lı makü­la deje­ne­ras­yo­nu, diya­be­tik makü­la öde­mi, reti­na ven tıka­nık­lık­la­rı­na bağ­lı makü­la öde­mi gibi has­ta­lık­la­rın teda­vi­si için sade­ce laser teda­vi­si seçe­ne­ği var­dı ve sade­ce kısıt­lı olgu­lar­da uygu­la­na­bi­li­yor­du. Daha son­ra vit­re­us içi­ne enjek­te edi­le­rek kul­la­nı­lan çeşit­li ilaç­lar kul­la­nı­ma gir­di. Bun­la­rın bir kıs­mı anti-VEGF denen ilaç gru­bu, diğer bir kıs­mı ise kor­ti­kos­te­ro­id­ler­dir. Bun­lar reti­na ve makü­la­da­ki öde­mi azal­ta­rak ve / veya oluş­muş olan yeni damar olu­şum­la­rı­nı kapa­ta­rak etki etmek­te­dir. Anti-VEGF ilaç­la­rın etki­le­ri 12 ay, yavaş salı­nım gös­te­ren kor­ti­kos­te­ro­id­le­rin etki­si ise 46 ay kadar sür­mek­te­dir. Böy­le­ce has­ta­nın gör­me­si düzel­mek­te ve reti­na altı­na veya vit­re­us içi­ne olan kana­ma sık­lı­ğı azal­mak­ta­dır. Yapı­lan çeşit­li çalış­ma­lar­da da gös­te­ril­di­ği gibi, göz içi­ne enjek­te edi­len ilaç­lar ile daha etkin ve hız­lı sonuç alın­mak­ta, ter­mal hasar yapan laser teda­vi­si­ne göre daha az reti­nal hasar oluşmaktadır.

Anti VEGF ajan­la­rı ve kor­ti­kos­te­ro­id­le­rin en uygun kul­la­nım şek­li nedir?

Bu ilaç­lar; reti­na ve/ veya makü­la­da öde­me yol açan ve göz içi­ne kana­ma yapa­bi­len çeşit­li damar­sal reti­na pato­lo­ji­le­ri­nin teda­vi­sin­de kul­la­nıl­mak­ta­dır. Fakat bu ilaç­lar­la teda­vi olan has­ta­la­rın, düzen­li ara­lık­lar­la uzun süre kont­rol muaye­ne­le­ri­ne gel­me­le­ri gerek­mek­te­dir. Bu sıra­da yapı­la­cak muaye­ne sonuç­la­rı­na göre, 14 ay ara­sın­da deği­şe­bi­len ara­lık­lar ile enjek­si­yon­la­rın tek­rar­lan­ma­sı gerekebilmektedir.

Anti VEGF ajan­la­rın has­ta­lı­ğın gelecek teda­vi­sin­de­ki yeri nedir?

Bu konu ile ilgi­li Türkiye’nin de ara­la­rın­da oldu­ğu pek çok ulus­la­ra­ra­sı ve çok mer­kez­li çalış­ma­lar yapıl­mak­ta­dır. Bu çalış­ma­lar­da; enjek­te edi­le­bi­len, dam­la veya tab­let for­ma­tın­da çeşit­li ilaç­la­rın etkin­lik ve emni­yet çalış­ma­la­rı yapıl­mak­ta ve bun­la­rın kli­nik pra­ti­ğe ola­cak kat­kı­la­rı araş­tı­rıl­mak­ta­dır. Yakın gele­cek­te, çeşit­li etki meka­niz­ma­la­rı­na sahip fark­lı grup­ta­ki ilaç­la­rın bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı ve / veya çeşit­li lazer tip­le­ri ile kom­bi­ne edil­me­si gün­de­me gelebilecektir.

İlgili Haberler

Leave a Comment