Antalya’da Kansere Karşı Bilinçlendirme Yürüyüşü

MUS­TA­FA Nev­zat İlaç, top­lum sağ­lı­ğı­na kat­kı­da bulun­ma­yı temel bir görev ve sos­yal sorum­lu­luk ola­rak kabul edi­yor. Şir­ket bu yak­la­şım­la, Kan­ser Haf­ta­sı kap­sa­mın­da Akde­niz Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Onko­lo­ji Bölü­mü­’­nün düzen­le­di­ği Doğa­da Sağ­lık” yürü­yü­şü­ne spon­sor oldu. Geli­don­ya Fene­ri Kan­se­re Kar­şı Bilinç­len­dir­me Yürü­yü­şü” 1 Nisan Pazar günü, çok sayı­da vatan­da­şın katı­lı­mıy­la Antal­ya­’­da ger­çek­leş­ti. Katı­lım­cı­lar, baha­rın gel­me­siy­le doğa­nın can­lan­dı­ğı bu dönem­de Antal­ya­’­nın en güzel köşe­le­rin­den biri olan Geli­don­ya Fene­ri­’­ni bir­lik­te yürü­ye­rek keş­fet­ti­ler. Etkin­lik, top­lu­mun kan­ser has­ta­lı­ğı konu­sun­da bilinç­len­me­si gere­ği­ne, spo­run ve sağ­lık­lı bes­len­me­nin kan­se­re kar­şı müca­de­le­de taşı­dı­ğı öne­me dik­kat çek­me­yi hedefledi.

İlgili Haberler

Leave a Comment