Anneye yapılan aşı bebeği koruyor

Doç. Dr. Gazi Yıldırım

Aşı­la­ma­nın anne­nin, fetu­sun ve yeni­do­ğa­nın has­ta­lık­lar­dan korun­ma­sın­da önem­li bir role sahip oldu­ğu­nu belir­ten Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Doç. Dr. Gazi Yıl­dı­rım, Zarar­sız hat­ta koru­yu­cu öne­mi olan aşı­la­rın yanı­sı­ra zarar­lı olan aşı­lar da var” diyor ve söz­le­ri­ne devam edi­yor: Aşı­la­ma ile anne­nin ve dola­yı­sıy­la fetu­sun sağ­lı­ğı koru­nur­ken geçen pasif anti­kor­lar saye­sin­de yeni­do­ğa­nın ilk altı ayın­da enfek­si­yon­lar­dan korun­ma­sı sağ­la­nır. Amaç, gebe­lik esna­sın­da fetus­ta kon­je­ni­tal mal­for­mas­yon, büyü­me geri­li­ği, ölü doğum ve nöro­lo­jik araz­la­ra sebep olan enfek­si­yon­lar­dan koru­mak, erken doğum eyle­mi­ni azalt­mak, gebe­lik esna­sın­da daha şid­det­li sey­re­den has­ta­lık­lar­dan anne­yi koru­mak (inf­lu­en­za, hepa­tit B vb), yeni­do­ğan enfek­si­yon­la­rı­nı azalt­mak şek­lin­de sıralanabilir.”

ANNE ADA­YI­NA VE BEBE­ĞE ZARAR VER­ME­YECEK AŞILAR 

 1. Hepa­tit A Aşısı
 2. Hepa­tit B Aşısı
 3. Pnö­mo­kok Aşısı
 4. Menin­go­kok Aşısı
 5. Hemop­hi­lus Aşısı
 6. Teta­nos Aşısı
 7. Grip (inf­lu­en­za) aşı­sı­nı gebe­li­ğin 12. haf­ta­sın­dan son­ra yaptırabilirsiniz.
 8. Gebe­lik­te şüp­he­li hay­van­lar­la temas duru­mun­da kuduz aşı­sı ve immung­lo­bu­lin yapılmalıdır.

Gebe­lik boyun­ca can­lı virüs ve bak­te­ri aşı­la­rı yapıl­ma­ma­lı. Bu aşı­lar­dan bazıları:

 1. Suçi­çe­ği Aşısı
 2. Kıza­mık­çık (Rubel­la) Aşısı
 3. Kaba­ku­lak Aşısı
 4. Çiçek Aşı­sı
 5. Sarı hum­ma Aşısı
 6. Can­lı çocuk fel­ci Aşı­sı (Poli­omi­ye­lit)
 7. Kıza­mık.

İlgili Haberler

Leave a Comment