Annelik de Öğreniliyor

İST­ANB­UL Doğum Akademisi’yle doğu­ma hazır­la­nan gebe­ler ken­di doğum süreç­le­ri­ni far­ke­de­rek yaşa­ya­cak ve doğum şekil­le­ri­ne karar vere­bi­le­cek­ler. Aka­de­mi aynı zaman­da Türkiye’de ilk kez uygu­la­nan dok­tor-psi­ko­log ve ebe­den olu­şan doğum eki­bi mode­liy­le hiz­met suna­cak. Türkiye’de ilk olan bu hiz­met mode­liy­le bir gebe hami­le­li­ği ve doğu­mu boyun­ca sade­ce heki­min­den değil psi­ko­lo­ğu ve ebe­sin­den de des­tek alabilecek.
Sezar­yen mi nor­mal doğum mu? tar­tış­ma­la­rı­nın gün­dem­de oldu­ğu şu gün­ler­de İst­anb­ul Doğum Akademisi’nin kuru­cu­la­rın­dan Op. Dr. Hakan Çoker nor­mal doğum­lar­da sal­gı­la­nan oksi­to­sin diğer adıy­la sev­gi hor­mo­nu­nun öne­min­den söz etti. Oksi­to­si­nin sade­ce nor­mal doğum­da sal­gı­la­nan ve doğu­mun kolay geç­me­si­ni, anne ile bebek ara­sın­da kuru­lan bağın teme­li­ni atan, bebe­ğin bir sev­gi deni­zi içi­ne doğ­ma­sı­nı sağ­la­yan hor­mon oldu­ğu­nu söy­le­yen Dr. Çoker, Bu hor­mon ayrı­ca ıkın­ma ile sütü meme ucu­na ite­rek doğum son­ra­sın­da sütün hemen gel­me­si­ni sağ­lar. Oksi­to­sin sade­ce doğum sıra­sın­da sal­gı­la­nır. Öte yan­dan endor­fin dedi­ği­miz hor­mon ise doğum sıra­sın­da sal­gı­la­na­rak doğal anes­te­zi etki­si yara­tır ve kadı­nın doğum dal­ga­la­rı­nı (ağrı) azal­tır. Böy­le­ce ağrı­yı azalt­mak hiç­bir dış müde­ha­le­ye gerek kal­maz. Biz bebek­le­rin müm­kün oldu­ğun­ca ilaç­sız doğal doğum­lar son­ra­sın­da sev­gi ortam­la­rın­da dün­ya­ya gel­me­le­ri­ni sağ­la­mak istiyoruz”dedi.
Uzm. Psi­ko­log Neşe Kara­be­kir, geç­miş­ten gelen tüm doğum tec­rü­be­le­ri­nin doğu­mu etki­le­di­ği­ni söy­le­ye­rek, Kadı­nın sağ­lık­lı bir şekil­de anne­li­ğe geçi­şi için, bu nega­tif bilin­çal­tı izle­ri­nin yüzey­de çıka­rıl­ma­sı ve gere­kir­se temiz­len­me­si gere­kir” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment