Annelerin yüzde 80’i lohusalık sendromu yaşıyor

Prof. Dr. Aslı­han Dönmez

Doğum yapan kadın­la­rın yüz­de 80’inde lohu­sa send­ro­mu görül­dü­ğü­ne dik­kat çeken uzman­lar bu duru­mun anne­lik hüz­nü ile karış­tı­rıl­ma­ma­sı gerek­ti­ği­nin altı­nı çizi­yor. Anne­lik hüz­nü”, yak­la­şık bir ay için­de ken­di­li­ğin­den sona erer­ken, doğum son­ra­sı dep­res­yon­da belir­ti­ler daha şid­det­li oluyor.

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si NPİ­ST­ANB­UL Hastanesi’nden Psi­ki­yat­ri Uzma­nı Prof. Dr. Aslı­han Dön­mez, anne­lik hüz­nü” ola­rak da bili­nen lohu­sa send­ro­mu­nun doğum son­ra­sın­da­ki ilk iki haf­ta­da yoğun yaşan­dı­ğı­nı belir­te­rek ilk bir ayda ken­di­li­ğin­den sona erdi­ği­ni söyledi.

Lohu­sa send­ro­mu ile doğum son­ra­sı send­ro­mu­nun karış­tı­rıl­ma­ma­sı gerek­ti­ği­ni belir­ten Prof.Dr. Dön­mez şun­la­rı söy­le­di: Lohu­sa send­ro­mu, doğum­dan son­ra ken­di­ni mut­suz, ger­gin, kay­gı­lı his­set­me, sık ağla­ma iste­ği, uyku­ya dal­ma güç­lü­ğü ve iştah kay­bı gibi belir­ti­le­rin eşlik etti­ği durumdur.

Genel­lik­le doğum son­ra­sın­da­ki ilk iki haf­ta­da yoğun yaşa­nır ve ilk bir ayda ken­di­li­ğin­den son­la­nır. Dola­yı­sıy­la her­han­gi bir pro­fes­yo­nel yar­dım gerek­tir­mez. Bu süre­yi aşan durum­lar daha cid­di bir kli­nik tab­lo olan doğum son­ra­sı dep­res­yo­nun geliş­ti­ği­ni düşün­dür­me­li­dir. Doğum son­ra­sı dep­res­yon­da belir­ti­ler anne­lik hüz­nü­ne göre daha şid­det­li­dir, bebe­ğe kar­şı ilgi kay­bı, ken­di­ne ve/veya bebe­ğe zarar ver­me düşün­ce­le­ri eşlik eder. Böy­le bir durum­da mut­la­ka aci­len bir psi­ki­yat­ris­te baş­vur­mak gerekir.”

 

İlgili Haberler

Leave a Comment