Anne ve çocuk sağlığında uluslararası kongre

ana cocukAĞUS­TOS 2016

Ege Üni­ver­si­te­si Hem­şi­re­lik Fakül­te­si Kadın Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Hem­şi­re­li­ği Ana­bi­lim Dalı, Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Ana­bi­lim Dalı tara­fın­dan düzen­le­nen I. Ulus­la­ra­ra­sı II. Ulu­sal Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Ana Çocuk Sağ­lı­ğı Kong­re­si, 68 Ekim tarih­le­ri ara­sın­da Kuşa­da­sı Pine Bay Otel’de gerçekleşecek. 

Kong­re­nin bu yıl­ki ana tema­sı Anne ve Çocuk Sağ­lı­ğı” ola­rak belir­len­di. Bu tema kap­sa­mın­da geliş­me­ler ve tar­tış­ma­lı konu­lar hak­kın­da­ki son görüş­ler, alan­la­rın­da uzman konuş­ma­cı­lar tara­fın­dan paylaşılacak. 

İlgili Haberler

Leave a Comment