Anne ve çocuk sağlığında uluslararası kongre

anacocuk-banner

EYLÜL 2016

Ege Üni­ver­si­te­si Hem­şi­re­lik Fakül­te­si Kadın Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Hem­şi­re­li­ği Ana­bi­lim Dalı, Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Ana­bi­lim Dalı ola­rak ortak düzen­le­nen I. Ulus­la­ra­ra­sı II. Ulu­sal Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Ana Çocuk Sağ­lı­ğı Kongresi’nin 68 Ekim tarih­le­ri ara­sın­da  Kuşa­da­sı Pine Bay Otel’de gerçekleştirilecek.

Kong­re­nin ana tema­sı Anne ve çocuk sağ­lı­ğı” ola­rak belir­len­di. Bu tema kap­sa­mın­da Anne ve çocuk sağ­lı­ğı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si, Stra­te­ji­ler, Kanıt temel­li yak­la­şım­lar” ile ilgi­li geliş­me­ler ve tar­tış­ma­lı konu­lar hak­kın­da­ki son görüş­le­ri, alan­la­rın­da uzman konuş­ma­cı­lar anlatacak. 

Mul­ti­di­sip­li­ner ola­rak düzen­le­nen, anne ve çocuk sağ­lı­ğı­nın geliş­ti­ril­me­si ve iyi­leş­ti­ril­me­sin­de­ki gün­cel yak­la­şım­la­rın irde­le­ne­ce­ği kong­re­nin, sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri­ne ve ana–çocuk sağ­lı­ğı ala­nın­da çalı­şan diğer mes­lek grup­la­rı­na önem­li kat­kı­lar sağ­la­ma­sı bekleniyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment