Anne Karnındaki Bebeğin Kalbine Girişimsel Tedavi

Avru­pa Pedi­at­rik ve Kon­je­ni­tal Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği (APKKD) tara­fın­dan düzen­le­nen ve konu­sun­da­ki her yıl yapı­lan en büyük kong­re olan Avru­pa Pedi­at­rik ve Kon­je­ni­tal Kar­di­yo­lo­ji Kong­re­si 46.‘sı 2326 Mayıs 2012 tarih­le­ri ara­sın­da İst­anb­ul, Har­bi­ye Aske­ri Müze­si­’n­de ger­çek­leş­ti­ril­di. Türk Pedi­at­rik kar­di­yo­lo­ji ve Kar­di­yak Cer­ra­hi Der­ne­ği ve Japon Pedi­at­rik Kar­di­yo­lo­ji ve Kar­di­yak Cer­ra­hi Der­nek­le­rin­ce bir­lik­te yapı­lan bu kong­re­de Kalp Has­ta­lık­la­rı­nın anne kar­nın­da tanı ve teda­vi­si; Yeni­do­ğan bebek­ler­de acil kar­di­yak sorun­lar; Kalp yet­mez­li­ğin­de cihaz­lar­la teda­vi; Kar­di­yak yoğun bakım; Ame­li­yat edil­miş has­ta­lar­da sık rast­la­nı­lan psi­ko­sos­yal, kar­di­yak sorun­lar ve teda­vi­si; Akci­ğer yük­sek tan­si­yo­nun­da gün­cel yak­la­şım­lar; Kalp has­ta­lık­la­rı­nın kate­ter­le teda­vi­sin­de yeni geliş­me­ler; Kalıt­sal ritm bozuk­luk­la­rı ve Kalp kası has­ta­lık­la­rın­da tanı ve teda­vi­de son geliş­me­ler ele alındı.
Kong­re­’­nin basın top­lan­tı­sın­da konu­şan Avru­pa Pedi­at­rik ve Kon­je­ni­tal Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Sha­ke­el Ahmed Qures­hi son yıl­lar­da fetal kar­di­yo­lo­ji ala­nın­da önem­li geliş­me­ler yaşan­dı­ğı­na dik­kat çeke­rek, Özel­lik­le son yıl­lar­da bu konu gide­rek önem kazan­ma­ya baş­la­dı çün­kü anne kar­nın­da kalp has­ta­lık­la­rı­nın tanı­sı­nı koy­mak hat­ta anne kar­nın­day­ken bazı kalp has­ta­lık­la­rı­nın teda­vi­si­ni yapa­bil­mek müm­kün hale gel­me­ye baş­la­dı. 20 yıl önce­si­ne kadar doğum­sal kalp has­ta­lık­la­rı­nın teda­vi­si sade­ce cer­ra­hi yön­tem ile yapı­lı­yor­du. Bunun için de göğüs kafe­si­nin açıl­ma­sı, kal­bin dur­du­rul­ma­sı gibi bir­ta­kım olduk­ça cid­di pro­se­dür­ler gere­ki­yor­du. Fakat son 20 yıl­dır cer­ra­hi teda­vi yön­tem­le­ri bazı­la­rı yeri­ni giri­şim­sel teda­vi yön­tem­le­ri­ne bırak­tı. Bu teda­vi yön­te­mi saye­sin­de bir kesik olma­dan her­han­gi bir kalp, akci­ğer maki­na­sı­na bağ­lan­ma­dan bu çocuk­la­rın teda­vi­si­nin yapı­la­bil­me­si­ni müm­kün kıl­ma­sı açı­sın­dan olduk­ça önem­li­dir. Son bir­kaç yıl­dır bu giri­şim­sel teda­vi­ler anne kar­nın­da­ki bebe­ğe uygu­lan­ma­ya baş­la­dı. Bu sayı olduk­ça az olsa da bu tür çocuk­la­rın teda­vi­sin­de yeni bir umut orta­ya çık­tı. Tam da bu nok­ta­da özel­lik­le şunu belirt­mek isti­yo­rum ki anne kar­nın­da bu tür rahat­sız­lık­la­rı olan çocuk­la­rın doğu­ma kadar yaşa­ma­la­rı çok güç sağ­la­nı­yor­du. Doğum ger­çek­leş­se bile çok cid­di sorun­lar­la dün­ya­ya geli­yor­lar ve önem­li ope­ras­yon­lar geçir­me­le­ri gere­ki­yor­du. Giri­şim­sel teda­vi­le­rin uygu­lan­ma­sı ile bir­lik­te bu tür has­ta­lar­da yeni bir umut orta­ya çık­mış oldu” dedi.
Prof. Dr. Sha­ke­el Ahmed Qures­hi bu giri­şim­sel yön­tem­le­rin uygu­la­ma alan­la­rı­nı şöy­le özetledi:
Özel­lik­le kalp­ten çıkan büyük damar­la­rın kapak­la­rın­da­ki dar­lık­lar­da anne kar­nın­da giri­şim yapa­bi­li­yo­ruz. Akci­ğer atar dama­rı ve büyük atar damar­la­rın kapak­la­rın­da dar­lık oldu­ğu zaman da bu işlem yapı­la­bi­li­yor. Bu giri­şim­le­rin anne kar­nın­da yapıl­ma­sı­nın nede­ni, has­ta­lı­ğın iler­le­me­si­nin engel­len­me­si­dir. Eğer bu dönem­de müda­ha­le etmez­sek, bebek anne kar­nın­day­ken, karın­cık kalın­la­şır ve geliş­mez. Bu ame­li­ya­tın yapıl­ma­sı çocuk doğ­duk­tan son­ra bunun ame­li­ya­tı da çok zor hale geli­yor ve ame­li­yat­tan yeter­li etki alı­na­mı­yor. Bebe­ğin kal­bi­ne anne kar­nın­day­ken müda­ha­le edip bir balon­la bu dama­rı açtı­ğı­mız­da hem karın­cık çok kalın­laş­mı­yor hem de geli­şi­mi­ne devam edi­yor. Bu durum­da çocuk doğ­du­ğu zaman­da müda­ha­le­ye ihti­ya­cı olmu­yor ya da küçük bir ope­ras­yon ile teda­vi edi­le­bi­li­yor. Bu bakım­dan olduk­ça önem­li bir gelişme.”

20. Haf­ta­da Ultrason
Kalp has­ta­lık­la­rı­nın tanı­sı­nın gebe­li­ğin 20. haf­ta­sın­dan son­ra yapı­la­cak ult­ra­son muaye­ne­si ile konu­la­bi­le­ce­ği­ni belir­ten Avru­pa Pedi­at­rik ve Kon­je­ni­tal Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği Genel Sek­re­te­ri Kata­ri­na Han­se­us, Gebe­li­ğin 20. Haf­ta­sın­dan son­ra yapı­la­cak olan ult­ra­son muaye­ne­le­rin­de bir takım kalp has­ta­lık­la­rı­nın tanı­sı­nı koya­bil­mek müm­kün. Bu tanı­nın kona­bil­me­si için ult­ra­so­nu yapan heki­min bu konu­da tec­rü­be­li olma­sı lazım ve bu duru­ma dik­kat etme­si lazım. Bir ikin­ci­si de kul­lan­dı­ğı ciha­zın çok önem­li ve geliş­miş oldu­ğu­nu vur­gu­la­mak­ta fay­da var” dedi.
Türkiye’deki fetal kar­di­yo­lo­ji ile ilgi­li bil­gi veren Kong­re Baş­ka­nı Prof. Dr. Alpay Çeli­ker, Türkiye’de doğum hızı­na bak­tı­ğı­nız zaman yıl­da 10.000 in üze­rin­de doğum­sal kalp rahat­sız­lık­lı çocuk doğu­yor. Bun­lar­dan yak­la­şık üç ile dört binin cer­ra­hi ya da giri­şim­sel ola­rak cid­di teda­vi­ye ihti­ya­cı oldu­ğu­nu düşü­nü­yo­ruz. Bu kadar erken yaş­ta cid­di kalp rahat­sız­lı­ğı olan çocuk­la­rın çoğun­da cer­ra­hi müda­ha­le gerek­ti­ri­yor. Bugün için Türkiye’de mer­kez sayı­sı ola­rak Orta Ana­do­lu, Ege, Akde­niz, gibi böl­ge­ler­de özel­lik­le İst­anb­ul, İzm­ir gibi şehir­ler­de yeter­li mer­kez var. Orta­la­ma on mer­kez bulun­mak­ta. Bu mer­kez­ler rakam­sal ola­rak sene­de 200 hat­ta 300’ün üze­rin­de doğuş­tan kalp has­ta­lı­ğı ame­li­ya­tı yapa­bi­len mer­kez­ler. Fakat en önem­li sorun yeni doğan bebek­le­rin cer­ra­hi teda­vi­sin­de­ki mer­kez sayı­sı çok yeter­li olmaması.Bu teda­vi çok güç çün­kü uzun süre yat­ma­la­rı gere­ki­yor hem de çok cid­di bakım alma­la­rı­nı gerek­ti­ri­yor. Dola­yı­sıy­la bun­lar daha çok Anka­ra, İzm­ir, İst­anb­ul gibi büyük şehir­ler­de bulu­nan çok geliş­miş mer­kez­ler­de yapı­lı­yor. Anadolu’nun diğer yer­le­rin­de maale­sef bu tür yeni doğa­na cer­ra­hi teda­vi uygu­la­mak­ta biraz zor­luk oldu­ğu­nu düşü­nü­yo­rum” dedi.
Doğum­sal kalp has­ta­lık­la­rı­nın daha çok mul­ti­fak­to­ri­yel neden­le­re dayan­dı­ğı­nı söy­le­yen Prof. Dr. Kata­ri­na Han­se­us, Son yıl­lar­da doğuş­tan kalp has­ta­lık­la­rı­nın, gene­tik has­ta­lık­lar­la veya kro­mo­zal bozuk­luk­lar­la bir iliş­ki­si oldu­ğu­nu gös­te­ren bir takım yeni bul­gu­lar orta­ya çık­ma­ya baş­la­dı. Fakat bu bul­gu­lar çok yeni ve henüz kesin bir şey söy­le­ye­bil­me­miz müm­kün değil. Şu anda %10 ora­nın­da ki has­ta­da kalp has­ta­lık­la­rı­na bazı gene­tik ya da kro­mo­zo­mal has­ta­lık­la­rın neden oldu­ğu­nu bili­yo­ruz. Örne­ğin Down send­ro­mu ve buna ben­zer diğer send­rom­lar gibi. Bu send­rom­lar bizim için mul­ti­fak­tö­ri­yel sebep­le­re dayan­mak­ta­dır. Bun­lar çev­re­sel, gene­tik, sos­yo­eko­no­mik durum, bes­len­me alış­kan­lık­la­rı, çok faz­la doğum gibi tüm bun­la­rın karı­şı­mın­dan kay­nak­la­nan bir durum. Ben ina­nı­yo­rum ki az geliş­miş olan mem­le­ket­ler­de doğum­sal kalp has­ta­lık­la­rı daha faz­la olu­yor. Bugün­ler­de kro­mo­zom­lar­la ilgi­li çok dik­kat çeki­ci bul­gu­lar var fakat henüz net bir şey söy­le­ye­mi­yo­ruz sade­ce %10’luk kıs­mı­nın bunun­la bağ­lan­tı­lı oldu­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­yo­ruz” dedi.

Mut­la­ka EKG Çekilmeli
Doğum­sal kalp has­ta­lı­ğı­nın teş­hi­si için EKG çekil­me­si gerek­ti­ği­ni söy­le­yen Avru­pa Pedi­at­rik ve Kon­je­ni­tal Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği Bilim­sel Sek­re­te­ri Prof. Dr. Kon­rad Brock­me­i­er, Çocuk­lar­da ani kar­di­yak ölüm olduk­ça nadir. Tabi ki doğuş­tan kalp rahat­sız­lı­ğı olan ya da aile­sin­de bu tür öykü­sü olan­lar­da bizim bir takım kri­ter­le­ri­miz var. Buna göre kimi­si­ne her şeyi ser­best bırak­tı­rıp kimi­si­ne de bir takım kısıt­la­ma­lar­da bulu­nu­yo­ruz. Bura­da önem­li olan nok­ta aile­miz­de böy­le bir öykü yok­sa özel­lik­le EKG çekil­me­si­nin önem­li oldu­ğu­nu ve Avrupa’daki bazı ülke­ler­de hat­ta İtalya’da doğan her çocu­ğun EKG’si çeki­li­yor. Mese­la Amerika’da EKG çek­tir­me­nin mali­ye­ti olduk­ça yük­sek ve bu neden­le çok faz­la ter­cih edil­mi­yor. Ancak önem­li cid­di efor sar­fe­di­len bir spo­ra gidi­le­cek­se mut­la­ka EKG çek­ti­ril­me­si gere­ki­yor. Böy­le­lik­le bir­çok has­ta­lı­ğın aydın­la­tıl­ma­sı sağ­la­nı­yor. Özel­lik­le ritim bozuk­luk­la­rı açı­sın­dan, bu olduk­ça önem­li bir konu ve bunun için EKG çekil­me­si­ni öne­ri­yo­ruz” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment