Ankilozan Spondilit İçin Farkındalık Kampanyası

Merck Sharp & Doh­me İlaçl­arı, TRA­ED (Tür­ki­ye Roma­to­lo­ji Araş­tır­ma ve Eği­tim Der­ne­ği) ve TRASD (Tür­ki­ye Roma­tiz­ma Araş­tır­ma ve Savaş Der­ne­ği) ile bir­lik­te Anki­lo­zan Spon­di­lit (AS) has­ta­lı­ğı ile ilgi­li far­kın­da­lık yarat­mak ama­cıy­la Ağrı­dır Geçer San­ma­yın” adlı kam­pan­ya­yı haya­ta geçir­di. Ağrı­dır Geçer San­ma­yın” kam­pan­ya­sı­nın lans­ma­nı, 7 Mayıs Dün­ya AS Günü’nde yapıl­dı. Lans­man top­lan­tı­sı­na TRA­ED Baş­ka­nı Prof. Dr. Nurul­lah Akkoç, TRA­ED Genel Sek­re­te­ri Prof. Dr. Vedat Hamur­yu­dan, TRASD Baş­ka­nı Prof. Dr. Şeb­nem Ata­man ile AS has­ta­sı olan bilim ada­mı Prof. Dr. Ahmet Mete Işı­ka­ra ve Ana­do­lu Ate­şi Dans Gru­bu eski dans­çı­la­rın­dan, pro­fes­yo­nel dans­çı-eğit­men Ser­kan Polat katıldı.
Top­lan­tı­da, açı­lış konuş­ma­sı­nı yapan Prof. Dr. Nurul­lah Akkoç, AS gibi önem­li ama far­kın­da­lık düze­yi çok az olan bir has­ta­lık için kamu­oyu­nu bil­gi­len­dir­me­miz gerek­ti­ği­ne ina­nı­yo­ruz. İzmir’de yapıl­mış bir epi­de­mi­yo­lo­jik çalış­ma­nın sonuç­la­rı­na göre tah­min yapa­cak olur­sak ülke­miz­de yak­la­şık 200.000 dola­yın­da anki­lo­zan spon­di­lit­li (AS) has­ta var­dır ve bu has­ta­la­rın yak­la­şık %40’ı tanı­la­rı­nı bil­me­mek­te­dir. Yapı­lan bir çalış­ma­da anki­lo­zan spon­di­lit­li has­ta­la­rın üçte biri­nin daha önce­den bel fıtı­ğı tanı­sı aldı­ğı ve %7’sinin bu neden­le ope­re oldu­ğu sap­tan­mış­tır. Has­ta­lı­ğın iler­le­yi­ci özel­li­ği var­dır. Bu neden­ler­le erken dönem­de tanı konup, teda­vi­ye baş­lan­ma­sı önem­li­dir. Yeter­li bir teda­vi alma­dık­la­rı tak­dir­de sürek­li ağrı­dan muz­da­rip olan bu has­ta­la­rın ruh­sal durum­la­rı­nın, sos­yal yaşan­tı­la­rı­nın ve iş haya­tın­da­ki per­for­mans­la­rı­nın olum­suz ola­rak etki­len­me­si kaçı­nıl­maz­dır. Bu kam­pan­ya dahi­lin­de www.asnedir.com site­si de gerek­li tüm bil­gi­le­ri içe­ren bir refe­rans kay­na­ğı ola­cak­tır.” dedi.
Prof. Dr. Şeb­nem Ata­man, AS’nin daha çok genç popü­las­yo­nu etki­le­yen bir has­ta­lık oldu­ğu­na dik­kat çek­ti. Prof. Dr. Ata­man, AS’de has­ta­la­rın %80’inde semp­tom­lar 30 yaşın­dan önce görü­lü­yor. Erkek­ler kadın­lar­dan 23 kat ora­nın­da daha sık etki­le­ni­yor. Anki­lo­zan Spon­di­lit bel ağrı­sı ile ken­di­ni gös­te­ri­yor. Genel­lik­le sabah­la­rı kas­lar­da sert­lik, boyun ve bel böl­ge­sin­de tutul­ma şek­lin­de orta­ya çıkan AS daha çok belin alt kıs­mın­da ken­di­ni his­set­ti­ri­yor. Gün için­de kişi hare­ket­len­me­ye baş­la­dı­ğın­da hafif­le­yen ya da etki­si­ni kay­be­den sabah tutul­ma­sı çoğu kez has­ta için yanıl­tı­cı ola­bi­li­yor. Bel ağrı­sı­nın trav­ma gibi fark­lı neden­ler­den kay­nak­la­nı­yor ola­bil­me­si ve top­lum­da sık görül­me­si AS’nin tanı­sın­da gecik­me­ye neden ola­bi­len önem­li etken­ler,” dedi.
Prof. Dr. Vedat Hamur­yu­dan ise AS’de Gün­cel Teda­vi” baş­lık­lı konuş­ma­sın­da has­ta­lı­ğın ilaç ve ilaç dışı teda­vi­ler­le yapı­la­bil­di­ği­ne dik­kat çeke­rek, İlaç dışı teda­vi­le­rin başın­da egzer­siz­ler ve fiz­yo­te­ra­pi gelir. Sürek­li egzer­siz­ler ile omur­ga hare­ket­le­ri­nin ola­bil­di­ğin­ce korun­ma­sı amaç­la­nır. İlaç teda­vi­si­ni de kla­sik ilaç­lar ve yeni geliş­ti­ri­len biyo­lo­jik etki­li ilaç­lar ola­rak iki­ye ayı­ra­bi­li­riz. Kla­sik ilaç­la­rın başın­da ilti­hap meka­niz­ma­sı­nı bas­kı­la­yan ağrı kesi­ci­ler gelir. Bu ilaç­lar has­ta­nın ağrı­sı­nı gider­me­de, sabah­la­rı rahat bir şekil­de kalk­ma­la­rın­da çok etki­li­dir. Ancak etki­le­ri kalı­cı değil­dir ve ağrı oldu­ğu süre­ce alın­ma­la­rı gere­kir. Yeter­li süre veri­len kla­sik ilaç teda­vi­si­ne rağ­men has­ta­lık kont­rol altı­na alı­na­ma­dı­ğın­da biyo­lo­jik ilaç­lar dev­re­ye girer. Kan­da ilti­ha­ba neden olan küçük pro­te­in­le­ri bağ­la­ya­rak etki gös­te­ren bu ilaç­lar AS’nin belir­ti­le­ri­ni kısa süre­de bas­kı­lar, fizik­sel fonk­si­yo­nu ve yaşam kali­te­si­ni düzel­tir ve kan­da­ki ilti­ha­bı nor­ma­le dön­dü­rür­ler. AS teda­vi­sin­de yeni bir dönem baş­la­tan bu ilaç­lar ile teda­vi altın­da has­ta­la­rın yeni­den iş gücü­ne kavuş­ma­la­rı müm­kün­dür” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment