Anjiyoda radyasyon miktarı yüzde 83 düşüyor

anciyoEKİM 2015

Vaka­la­rın daha komp­leks hale gel­me­si, obe­zi­te­nin çoğal­ma­sı ve sağ­lık mali­yet­le­ri­nin art­ma­sı nede­niy­le, rad­yas­yon güven­li­ği ön pla­na çıkı­yor. Philips’in geliş­tir­di­ği Cla­rity IQ, ino­va­tif tek­no­lo­ji­si saye­sin­de genel görün­tü­le­me cihaz­la­rı­na kıyas­la anji­yo­da daha az rad­yas­yon­la yük­sek görün­tü kali­te­si sunu­yor. Cla­rity IQ ile anji­yo­da rad­yas­yon mik­ta­rı yüz­de 83 düşürülebiliyor.

Cihaz, sun­du­ğu tek­no­lo­jiy­le has­ta­ne mali­yet­le­ri­ni düşür­dü­ğü gibi, faz­la rad­yas­yon­dan dola­yı isti­ra­hat alan hekim­le­rin iş kay­bı­nı da önlüyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment