Anatomi Günleri’nin odağında da teknoloji var

Ana­to­mi Gün­le­ri 2017, Bur­sa­’­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Prof. Dr. Ahmet Çimen anı­sı­na düzen­le­necek olan top­lan­tı 2628 Şubat 2017 tarih­le­rin­de ülke­mi­zin önem­li turizm mer­kez­le­rin­den olan Uludağ’da yapı­la­cak. Top­lan­tı­da Ulu­sal ÇEP ile igi­li çalış­ma­la­rın yanı­sı­ra Tek­no­lo­ji­nin Ana­to­mi Bili­mi ve Eği­ti­mi­ne Geti­ri­le­ri” ana baş­lık­lar ola­rak ele alı­na­cak. Sem­poz­yum, Ağa­oğ­lu My Moun­ta­in Ote­l­’­de uzman­la­rı bira­ra­ya getirecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment