Anatomi alarm veriyor: Ders verecek hoca da anlatılacak kadavra da yok

ANA­TO­Mİ / OCAK 2016

Medi­cal Park’ın Türk Ana­to­mi ve Kli­nik Ana­to­mi Der­ne­ği des­te­ği ve BAU Tıp Fakül­te­si ev sahip­li­ğin­de bu yıl ilk kez düzen­le­di­ği Medi­cal Park Ana­to­mi Gün­le­ri”, Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si Beşik­taş Kampüsü’nde baş­la­dı. Ana­to­mi eği­ti­mi­nin öne­mi ve gün­cel geliş­me­le­rin ele alın­dı­ğı sem­poz­yu­mun ilk günün­de düzen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ise Türkiye’deki tıp eği­ti­min­de ana­to­mi­nin yeri ve kadav­ra ihti­ya­cı gün­de­me geti­ril­di. Basın top­lan­tı­sı­na Medi­cal Park Has­ta­ne­ler Gru­bu Hekim­lik Hiz­met­le­ri Direk­tö­rü Dr. Şerif Kök­sal, BAU Tıp Fakül­te­si Deka­nı Prof. Dr. Tür­ker Kılıç, Türk Ana­to­mi ve Kli­nik Ana­to­mi Der­ne­ği Baş­kan Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Ümit Şehir­li, Anka­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Ana­to­mi Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. İbr­ah­im Tek­de­mir katıldı.

anatomi gunleri

Medi­cal Park Has­ta­ne­ler Gru­bu Hekim­lik Hiz­met­le­ri Direk­tö­rü Dr. Şerif Kök­sal, iyi bir tıp eği­ti­mi­nin teme­li­nin temel tıp eği­ti­mi oldu­ğu­nu belir­te­rek, Bu amaç­la haya­ta geçir­di­ği­miz Ana­to­mi Günleri’nin bir gele­nek hali­ne gele­rek bun­dan son­ra­ki yıl­lar­da da ülke­miz bili­mi­ne hiz­met etme­yi sür­dür­me­si­ni temen­ni ediyorum.”

Medi­cal Park Ana­to­mi Gün­le­ri kap­sa­mın­da cer­ra­hi alan­da­ki ana­to­mi çalış­ma­la­rın­dan dola­yı bilim jüri­si tara­fın­dan belir­le­nen 610 araş­tır­ma­cı­ya burs veri­le­ce­ği­ni kay­de­den BAU TIP Fakül­te­si Deka­nı Prof. Dr. Tür­ker Kılıç da şun­la­rı söyledi:

Ana­to­mi bil­di­ği­niz üze­re tıb­bın teme­li­dir. Günü­müz­de ana­to­mist olmak iste­yen yok, cer­rah­lar da bu ala­na yete­rin­ce ilgi gös­ter­mi­yor. Ders verecek hoca bul­mak­ta zor­la­nı­yo­ruz. Oysa ana­to­mi fel­se­fe, mühen­dis­lik ve sanat­la iç içe olan çok zen­gin bir bilim dalı­dır. Türkiye’de ilk kez özel sek­tör­den Medi­cal Park’ın genç bilim insan­la­rı­nı des­tek­le­mek ama­cıy­la ana­to­mi ala­nın­da bilim­sel çalış­ma ve burs imka­nı yarat­ma­sı çok önem­li bir hizmettir.”

FAKÜL­TE­LE­RİN YARI­SIN­DA KADAV­RA YOK

Türk Ana­to­mi ve Kli­nik Ana­to­mi Der­ne­ği Baş­kan Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Ümit S. Şehir­li ise ana­to­mi­de kadav­ra ile eği­ti­mi olmaz­sa olmaz” diye tanım­la­ya­rak Geli­şen bil­gi­sa­yar tek­no­lo­ji­le­ri, görün­tü­le­me sis­tem­le­ri çok yarar­lı­dır, öğren­me­yi kolay­laş­tır­mak­ta­dır. Ancak kadav­ra­nın yeri­ni alma­sı çok uzun süre müm­kün olma­ya­cak­tır” diye konuş­tu. Kadav­ra ile yapı­lan bilim­sel çalış­ma­lar ve eği­ti­min insan­la­rın canı­nı kur­tar­ma­ya vesi­le oldu­ğu­nu ifa­de eden Prof. Dr. Şehir­li, söz­le­ri­ni şöy­le sürdürdü:

Ülke­miz­de ken­di­ni tıp bili­mi­ne ve eği­ti­me bağış­la­yan­lar olma­sı­na kar­şın henüz ihti­ya­cı kar­şı­la­ya­cak sevi­ye­de değil­dir. Tüm tıp fakül­te­le­ri­miz kadav­ra bağı­şı kabul etmek­te­dir­ler. Bu amaç­la fakül­te­le­ri­miz­le ile­ti­şi­me geçil­me­li ve bağış form­la­rı­nın dol­du­rul­ma­sı gerek­mek­te­dir. Ülke­miz­de yıl­lık kadav­ra ihti­ya­cı, tıp fakül­te­le­ri­nin sayı­sı­nı göz önün­de bulun­dur­du­ğu­muz­da en az 500 adet civa­rın­da­dır. Kadav­ra ile eği­ti­mi­nin mak­si­mum 1012 kişi­lik grup­lar halin­de yapıl­ma­sı öne­ril­mek­te­dir. Ne var ki, bir­çok fakül­te­miz­de bu ora­nı sağ­la­ya­cak düzey­de kadav­ra bulun­ma­mak­ta­dır. Tıp fakül­te­le­ri­nin yarı­sın­da kadav­ra kağıt üstün­de var, ger­çek­te yok. Yapı­lan son düzen­le­me­ler­le, yurt­dı­şın­dan ken­di­ni kadav­ra ola­rak bağış­la­mış kişi­le­rin beden­le­ri­nin ülke­mi­ze geti­ril­me­si­ne izin veril­miş­tir. Ancak mali­ye­ti 15 bin dola­rı bulmaktadır.”

ANA­TO­Mİ­STL­ER BİLE BAĞI­ŞA HAZIR DEĞİL

Mes­lek­taş­la­rı­na yöne­lik yap­tık­la­rı bir anket­ten de bah­se­den Prof. Dr. Şehir­li, şöy­le dedi: Son yap­tır­dı­ğı­mız bir anke­te göre ana­to­mist­ler ara­sın­da bile öldük­ten son­ra ken­di­ni kadav­ra ola­rak bağış­la­yan­la­rın sayı­sı olduk­ça az çık­tı. Anke­te katı­lan ana­to­mist­le­rin yüz­de 30’u öldük­ten son­ra ken­di­ni kadav­ra ola­rak bağış­la­ya­bi­le­ce­ği­ni belir­tir­ken, yüz­de 70’i ise bu konu­da henüz hazır olma­dık­la­rı­nı bildirdi.”

İlgili Haberler

Leave a Comment