Anadolu Romatoloji kongresi uzmanları bir araya getiriyor

ramatoloji-kongresiNİS­AN 2016

9. Ana­do­lu Roma­to­lo­ji Gün­le­ri top­lan­tı­sı Türk Roma­to­lo­ji Der­ne­ği ve Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Roma­to­lo­ji Bilim Dalı tara­fın­dan 1115 NİS­AN tarih­le­ri ara­sın­da Hil­ton Bod­rum Türk­bü­kü & Kong­re Merkezi’nde yapılacak. 

Kap­sa­dı­ğı konu­lar açı­sın­dan her yıl ülke­miz­de roma­to­lo­ji ala­nın­da en çok ter­cih edi­len top­lan­tı­lar­dan biri olma özel­li­ğin­de­ki etkin­li­ğe, bu yıl da Türkiye’nin her yöre­sin­den çok sayı­da roma­to­lo­ji uzma­nı, hem­şi­re ile sek­tör tem­sil­ci­si­nin katı­lı­mı bekleniyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment