Ana rahminde omurilik ameliyatları başladı

TND_30._B__L__MSEL_KONGRES__1GÜN­CEL / MAYIS 2016

Türk Nöro­şi­rür­ji Derneği’nin 30. Bilim­sel Kong­re­si Bir­lik­te Daha İler­iye” slo­ga­nıy­la bu yıl Belek’te ger­çek­leş­ti­ril­di. Alman­ya, Japon­ya ve İran nöro­şi­rür­ji der­nek­le­ri baş­ta olmak üze­re dün­ya­nın bir­çok ülke­sin­den beyin cer­rah­la­rı Antalya’da buluş­tu. Çocuk beyin cer­ra­hi­sin­de­ki tek­no­lo­jik geliş­me­le­rin tanı koy­mak­tan, teda­vi­ye kadar bir­çok alan­da yeni­lik­le­ri de bera­be­rin­de getir­di­ği­ni anla­tan Prof. Dr. Memet Özek, Bebek anne rah­min­dey­ken bir sorun sap­ta­nı­yor ve bu soru­nu çöz­mek için bebek anne rah­min­den dışa­rı çıka­rı­lıp, ame­li­yat yapı­lıp tek­rar yeri­ne konu­lu­yor. Gebe­li­ğin 20. ve 26. haf­ta­la­rın­da yapı­lan bu ame­li­yat­lar bun­dan 15 yıl önce hayal ola­rak düşü­nü­le­bi­li­yor­du. Anne rah­min­de omu­ri­lik ame­li­yat­la­rı ülke­miz­de çok önem­li bir sağ­lık soru­nu olan spi­na bifi­da has­ta­lı­ğın­da yapı­la­bi­li­yor” dedi.

BEYİN PİLİ EPİ­L­EPS­İDE VE OBE­Zİ­T­EDE DE BAŞARILI

Beyin cer­ra­hi­si ala­nın­da umut vade­den geliş­me­ler­den bah­se­den Prof. Dr. Tan­ju Uçar, Hollanda’da diğer yön­tem­ler­le çözü­le­me­miş 15 epi­lep­si has­ta­sın­da beyin pili yön­te­mi­ne baş­vu­rul­du­ğu­nu ve sonuç­la­rın yüz gül­dü­rü­cü oldu­ğu­nu, bu ame­li­yat­la­rın başa­rı oran­la­rı­nın yüz­de 50 ile 70 ara­sın­da oldu­ğu­nu bili­yo­ruz. Beyin pili­nin uygu­lan­dı­ğı bazı obe­zi­te has­ta­la­rın­da da önem­li oran­da kilo azal­dı­ğı­na, işta­hı azal­ta­rak önem­li ölçü­de kilo veril­di­ği­ne dair de önem­li sonuç­lar elde edil­di­ği­ni bili­yo­ruz” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment