Ameliyatsız reflü tedavisinde sonuçlar umulandan da iyi çıkıyor

Prof. Dr. Cengiz Pata
Prof. Dr. Cen­giz Pata

REF­LÜ / NİS­AN 2016

Liv Hos­pi­tal Has­ta­ne­le­ri Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Bölüm­le­ri Baş­ka­nı Prof. Dr. Cen­giz Pata, geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ame­li­yat­sız ref­lü teda­vi­si Stretta’dan fay­da­la­nan has­ta­la­rın taki­bin­de alı­nan sonuç­la­rın gide­rek iyi­leş­ti­ği­ni belir­ti­yor: Türkiye’de 6, dün­ya­da 10 yıl­lık sonuç­lar gös­te­ri­yor ki bu yön­tem zaman geç­tik­çe daha da etki­li hale geli­yor. Uygun has­ta seçil­di­ğin­de sonuç­lar çok iyi geliyor.”

Stret­ta nedir?

Ref­lü teda­vi­sin­de temel pren­sip yemek boru­su ile mide­nin bir­leş­ti­ği yer­de­ki gev­şek olan kapak­çı­ğın kapa­tıl­ma­sı­dır. Aksi hal­de ömür boyu ilaç teda­vi­si veril­me­si gere­ki­yor. Bunun için açık­lı­ğın kapa­tıl­ma­sı son dere­ce ter­cih etti­ği­miz bir yön­tem. Geç­miş­te bu açık­lı­ğın kapa­tıl­ma­sı için kul­la­na­bi­le­ce­ği­miz tek yön­tem ame­li­yat­tı. Hala da mide fıtı­ğı boyu­tun­da, 3 san­tim­den faz­la açık­lık var­sa ame­li­ya­ta yön­len­di­ri­yo­ruz. 23 san­tim­den az bir açık­lık var­sa ve has­ta 50 yaşın altın­day­sa, uzun süre­li ilaç kul­la­nı­mı­nın önü­ne geç­mek için endos­ko­pik teda­vi yön­tem­le­ri kul­la­nı­lı­yor. Bun­lar ara­sın­da FDA tara­fın­dan onay­lan­mış, tıb­bi cami­ada kabul gören tek teda­vi yön­te­mi Stretta’dır.

Ne zaman­dır uygu­la­nı­yor, sonuç­lar nasıl?

ABD’de ilk vaka­lar 2004 yılın­da yapıl­ma­ya baş­lan­dı. 2008 yılın­da benim eki­bim ve Ege Üniversitesi’nde bir ekip tara­fın­dan Türkiye’de de uygu­lan­dı. Daha son­ra Tür­ki­ye dağı­tı­mın­da bir sorun çıkın­ca kesil­di. 2 yıl önce bu sorun çözül­dü ve yeni­den baş­la­dık. Bugün 6 yıl önce yap­tı­ğı­mız vaka­la­rı gör­me şan­sı­mız oldu. Dün­ya­da da 10 yıl­lık sonuç­lar orta­ya çık­tı. Görül­dü ki, bu yön­tem zaman geç­tik­çe daha da etki­li olu­yor, kası daha da güç­len­di­ri­yor. 6 yıl­lık sonuç­lar 6 aylık sonuç­la­ra göre çok daha iyi. Öyle olun­ca cesa­re­ti­miz art­tı ve daha faz­la kul­lan­ma­ya baş­la­dık. Sonuç­lar yine çok iyi geli­yor, bun­la­rı bilim­sel kong­re­ler­de arka­daş­la­rı­mız­la pay­la­şa­ca­ğız zaten. Stret­ta gele­ce­ği açık bir yöntem. 

mideHAS­TA ERTE­Sİ GÜN EVİ­NE GİDİYOR

Heki­min ser­ti­fi­kas­yon alma­sı şar­tıy­la uygu­la­ma­sı son dere­ce kolay bir yön­tem. İşl­em nor­mal bir gast­ros­ko­pi gibi yapı­lı­yor. Aç kar­nı­na gelen has­ta­yı hafif bir ilaç­la uyu­tu­yo­ruz. Gast­ros­ko­pi 10 daki­ka sürü­yor­sa bu 1 saat sürü­yor. Uygu­la­ma­dan son­ra has­ta yat­mak zorun­da değil, kal­kıp evi­ne gide­bi­lir. Biz yine de bir gün olsun has­ta­yı göz­le­mek ve serum­la bes­le­mek için yatırıyoruz. 

Nasıl yapı­lı­yor?

Stret­ta ucun­da kan­ca­la­rı olan özel bir endos­kop­tur. Önce nor­mal endos­kop­la girip çalı­şa­ca­ğı­mız böl­ge­le­ri işa­ret­li­yo­ruz. Daha son­ra Stretta’nın endos­ko­pi­si ile gire­rek üze­rin­de­ki 3 adet elekt­ro­tu çıka­rıp uygun yere gel­di­ğin­de düğ­me­si­ne bası­yo­ruz. Çalış­ma­ya baş­la­yın­ca yük­sek rezo­lüs­yon­lu ener­ji veri­yor. O ener­ji saye­sin­de hem mus­kü­ler taba­ka­da­ki kol­la­jen sen­te­zi artı­yor hem de mus­kü­ler kas­la­rın gücü artı­yor. Ade­ta bir hipert­ro­fi yara­tı­yor kas­lar­da. Böy­le­ce kas­lar yeni­den kasıl­ma­yı öğre­ni­yor ve güç­le­ne­rek eski hali­ne dönü­yor. Etki­si 6 aydan son­ra baş­la­dı­ğın­dan ace­le­ci olma­mak gere­ki­yor. Süre uza­dık­ça gra­fik hep daha iyi­ye doğ­ru gidiyor. 

Her­han­gi bir komp­li­kas­yon söz konu­su mu?

Dün­ya­da da biz­de de henüz belir­li bir komp­li­kas­yon orta­ya çık­ma­dı. Tek komp­li­kas­yo­nu başa­rı­sız olma­sı diye­bi­li­riz. Bu nok­ta da uygun has­ta­nın seçil­me­si başa­rı şan­sı­nı olduk­ça artı­ra­cak­tır. Çok kilo­lu, ref­lüy­le ilgi­li hiç­bir önle­me uyma­ya­cak bir has­ta­da bu yön­tem etki­li olmaz. Ame­li­yat­ta başa­rı şan­sı en iyi yer­ler­de yüz­de 75, Stretta’nın şan­sı yüz­de 6065 gibi­dir. Bunu da bil­mek gerekiyor. 

Prof. Dr. Cen­giz Pata kimdir?

1993 yılın­da Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1998 yılın­da Anka­ra Numu­ne Hastanesi’nde İç Has­ta­lık­la­rı uzman­lı­ğı­nı tamam­la­dı. 2004 yılın­da Baş­kent Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Bilim Dalı’nda yan dal uzman­lı­ğı­nı aldı. 2004 yılın­da Mer­sin Üniversitesi’nde doçent, 2009 yılın­da Yedi­te­pe Üniversitesi’nde pro­fe­sör oldu. 

İlgili Haberler

Leave a Comment